Szybki start i informacje Bosch 4 Li

Szybki start i informacje Bosch 4 Li to marka profesjonalnych elektronarzędzi, która oferuje innowacyjne produkty, doskonałą jakość wykonania i wyjątkową wydajność. Urządzenia tej marki są zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, a silniki ważą zaledwie 4 kilogramy, a akumulatory od 2,5 do 4 kilogramów [1]. Posiadają one również funkcje, które ułatwiają użytkownikom szybkie i wygodne wykonywanie zadań, w tym szybkie programowanie i sterowanie. Dzięki nim użytkownicy mogą skutecznie i szybko korzystać z urządzeń Bosch 4 Li, aby wykonywać wszelkiego rodzaju prace.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start i informacje Bosch 4 Li

KS-Szybki start to niewielkie narzędzie ułatwiające błyskawiczne uśpienie lub wyłączenie komputera. Po zainstalowaniu, KS-Szybki start tworzy na pasku zadań dwa skróty, które upraszczają szybkie wyłączenie systemu.

Na Ring Publishing publikujemy artykuły związane z digital storytelling i wyjaśniamy, co to jest. Opisujemy również czym są technologie w dziennikarstwie (technology in journalism) oraz jak działa Headless CMS. Dodatkowo pojawiają się też treść z efficient publishing platform.

Informacje o KS-Szybki start po polsku

System operacyjny:Windows Vista, Windows 7

 • Licencja:Freeware
 • Język:polski
 • Producent:
 • Zaktualizowano:

Pobierz »

0. 85 MB

Pobrano 1 319 razy

Szybki start: wykrywanie danych osobowych w tekście - Azure Cognitive Services | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 12 min

Dokumentacja referencyjna | Dodatkowe przykłady | Pakiet (NuGet) | Kod źródłowy biblioteki

Użyj tego przewodnika Szybki start, aby utworzyć aplikację wykrywania danych osobowych (PII) z biblioteką klienta dla platformy. NET. W poniższym przykładzie utworzysz aplikację w języku C#, która będzie mogła identyfikować rozpoznane poufne informacje w tekście.

Porada

Program Language Studio umożliwia wypróbowanie wykrywania danych przez pii w dokumentach bez konieczności pisania kodu.

Wymagania wstępne

 • Subskrypcja platformy Azure — utwórz bezpłatnie
 • Środowisko IDE programu Visual Studio
 • Po utworzeniu subskrypcji platformy Azure utwórz zasób language w Azure Portal, aby uzyskać klucz i punkt końcowy. Po wdrożeniu kliknij pozycję Przejdź do zasobu.
 • Będziesz potrzebować klucza i punktu końcowego z utworzonego zasobu, aby połączyć aplikację z interfejsem API. W dalszej części tego przewodnika Szybki start wklejesz klucz i punkt końcowy do poniższego kodu.
 • Możesz użyć bezpłatnej warstwy cenowej (Free F0), aby wypróbować usługę, a następnie uaktualnić usługę do warstwy płatnej dla środowiska produkcyjnego.
 • Aby korzystać z funkcji Analizuj, potrzebny jest zasób język z warstwą cenową Standardowa (S).
 • Konfigurowanie

  Tworzenie nowej aplikacji platformy. NET Core

  Za pomocą środowiska IDE programu Visual Studio utwórz nową aplikację konsolową platformy. NET Core. Spowoduje to utworzenie projektu "Hello world" z pojedynczym plikiem źródłowym języka C#: program. cs.

  Zainstaluj bibliotekę klienta, klikając prawym przyciskiem myszy rozwiązanie w Eksplorator rozwiązań i wybierając polecenie Zarządzaj pakietami NuGet. W menedżerze pakietów, który zostanie otwarty, wybierz pozycję Przeglądaj i wyszukaj ciąg Azure. TextAnalytics. Wybierz wersję 5. 0, a następnie pozycję Zainstaluj. Można również użyć konsoli Menedżera pakietów.

  Przykładowy kod

  Skopiuj następujący kod do pliku program. Pamiętaj, aby zastąpić zmienną key kluczem zasobu i zastąpić endpoint zmienną punktem końcowym zasobu.

  Ważne

  Przejdź do witryny Azure Portal. Jeśli zasób języka utworzony w sekcji Wymagania wstępne został wdrożony pomyślnie, kliknij przycisk Przejdź do zasobu w obszarze Następne kroki. Klucz i punkt końcowy można znaleźć, przechodząc do strony Klucze i punkt końcowy zasobu w obszarze Zarządzanie zasobami.

  Pamiętaj, aby usunąć klucz z kodu po zakończeniu i nigdy nie publikować go publicznie. W przypadku środowiska produkcyjnego użyj bezpiecznego sposobu przechowywania i uzyskiwania dostępu do poświadczeń, takich jak azure Key Vault. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Dotyczący zabezpieczeń usług Cognitive Services.

  using Azure;using System;using Azure. TextAnalytics;namespace Example{class Programprivate static readonly AzureKeyCredential credentials = new AzureKeyCredential("replace-with-your-key-here");private static readonly Uri endpoint = new Uri("replace-with-your-endpoint-here");// Example method for detecting sensitive information (PII) from textstatic void RecognizePIIExample(TextAnalyticsClient client)string document = "Call our office at 312-555-1234, or send an email to support@contoso. com. ";PiiEntityCollection entities = client. RecognizePiiEntities(document). Value;Console. WriteLine($"Redacted Text: {entities. RedactedText}");if (entities. Count > 0)Console. WriteLine($"Recognized {entities. Count} PII entit{(entities. Count > 1? "ies": "y")}:");foreach (PiiEntity entity in entities)Console. WriteLine($"Text: {entity. Text}, Category: {entity. Category}, SubCategory: {entity. SubCategory}, Confidence score: {entity. ConfidenceScore}");}}elseConsole. WriteLine("No entities were found. ");}}static void Main(string[] args)var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);RecognizePIIExample(client);Console. Write("Press any key to exit. ");Console. ReadKey();}}}

  Dane wyjściowe

  Redacted Text: Call our office at ************, or send an email to *******************.Recognized 2 PII entities:Text: 312-555-1234, Category: PhoneNumber, SubCategory:, Confidence score: 0. 8Text: support@contoso. com, Category: Email, SubCategory:, Confidence score: 0. 8

  Czyszczenie zasobów

  Jeśli chcesz wyczyścić i usunąć subskrypcję usług Cognitive Services, możesz usunąć zasób lub grupę zasobów. Usunięcie grupy zasobów powoduje również usunięcie wszystkich innych skojarzonych z nią zasobów.

 • Portal
 • Interfejs wiersza polecenia platformy Azure
 • Dokumentacja referencyjna | Dodatkowe przykłady | Pakiet (Maven) | Kod źródłowy biblioteki

  Użyj tego przewodnika Szybki start, aby utworzyć aplikację do wykrywania danych osobowych (PII) przy użyciu biblioteki klienta dla języka Java. W poniższym przykładzie utworzysz aplikację Java, która będzie mogła identyfikować

 • Zestaw Java Development Kit (JDK) w wersji 8 lub nowszej
 • Dodawanie biblioteki klienta

  Utwórz projekt Maven w preferowanym środowisku IDE lub środowisku projektowym. Następnie dodaj następującą zależność do pliku pom. xml projektu. Składnię implementacji dla innych narzędzi kompilacji można znaleźć w trybie online.

  <dependencies><dependency><groupId>com. azure</groupId><artifactId>azure-ai-textanalytics</artifactId><version>5. 0</version></dependency></dependencies>

  Utwórz plik Java o nazwie Example. java. Otwórz plik i skopiuj poniższy kod.

  import com. core. credential. AzureKeyCredential;import com. textanalytics. models. *;import com. TextAnalyticsClientBuilder;import com. TextAnalyticsClient;public class Example {private static String KEY = "replace-with-your-key-here";private static String ENDPOINT = "replace-with-your-endpoint-here";public static void main(String[] args) {TextAnalyticsClient client = authenticateClient(KEY, ENDPOINT);recognizePiiEntitiesExample(client);}// Method to authenticate the client object with your key and endpointstatic TextAnalyticsClient authenticateClient(String key, String endpoint) {return new TextAnalyticsClientBuilder(). credential(new AzureKeyCredential(key)). endpoint(endpoint). buildClient();}static void recognizePiiEntitiesExample(TextAnalyticsClient client)// The text that need be analyzed.String document = "My SSN is 859-98-0987";PiiEntityCollection piiEntityCollection = client. recognizePiiEntities(document);System. out. printf("Redacted Text:%s%n", piiEntityCollection. getRedactedText());piiEntityCollection. forEach(entity -> System. printf("Recognized Personally Identifiable Information entity:%s, entity category:%s, entity subcategory:%s, "+ " confidence score:%f. %n",entity. getText(), entity. getCategory(), entity. getSubcategory(), entity. getConfidenceScore()));}}
  Redacted Text: My SSN is ***********Recognized Personally Identifiable Information entity: 859-98-0987, entity category: USSocialSecurityNumber, entity subcategory: null, confidence score: 0. 650000.

  Dokumentacja referencyjna | Dodatkowe przykłady | Pakiet (npm) | Kod źródłowy biblioteki

  Użyj tego przewodnika Szybki start, aby utworzyć aplikację do wykrywania danych osobowych (PII) z biblioteką klienta na potrzeby Node. js. W poniższym przykładzie utworzysz aplikację JavaScript, która będzie mogła identyfikować

 • Node. js w wersji 14 LTS lub nowszej
 • Będziesz potrzebować klucza i punktu końcowego z utworzonego zasobu, aby połączyć aplikację z interfejsem API. W dalszej części przewodnika Szybki start wklejesz klucz i punkt końcowy do poniższego kodu.
 • Możesz użyć warstwy cenowej bezpłatna (Free F0), aby wypróbować usługę, a następnie uaktualnić ją do warstwy płatnej dla środowiska produkcyjnego.
 • Aby użyć funkcji Analizuj, musisz mieć zasób język ze standardową warstwą cenową (S).
 • Tworzenie nowej aplikacji Node. js

  W oknie konsoli (takim jak cmd, PowerShell lub Bash) utwórz nowy katalog dla aplikacji i przejdź do niego.

  mkdir myappcd myapp

  Uruchom polecenie, npm init aby utworzyć aplikację węzła z plikiem package. json.

  npm init

  Instalowanie biblioteki klienta

  Zainstaluj pakiet npm:

  npm install @azure/ai-text-analytics@5. 0

  Otwórz plik i skopiuj poniższy kod. com/pl-pl/azure/key-vault/general/overview" data-linktype="relative-path">Azure Key Vault. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Dotyczący zabezpieczeń usług Cognitive Services.

  "use strict";const { TextAnalyticsClient, AzureKeyCredential} = require("@azure/ai-text-analytics");const key = '<paste-your-key-here>';const endpoint = '<paste-your-endpoint-here>';// Authenticate the client with your key and endpointconst textAnalyticsClient = new TextAnalyticsClient(endpoint, new AzureKeyCredential(key));async function piiRecognition(client) {const documents = ["The employee's phone number is (555) 555-5555. "];const results = await client. recognizePiiEntities(documents, "en");for (const result of results) {if (result. error === undefined) {console. log("Redacted Text: ", result. redactedText);console. log(" -- Recognized PII entities for input", result. id, "--");for (const entity of result. entities) {console. log(entity. text, ":", entity. category, "(Score:", entity. confidenceScore, ")");}} else {console. error("Encountered an error:", result. error);}}}piiRecognition(textAnalyticsClient)
  Redacted Text: The employee's phone number is **************.-- Recognized PII entities for input 0 --(555) 555-5555: Phone Number (Score: 0. 8)

  Jeśli chcesz wyczyścić i usunąć subskrypcję usług Cognitive Services, możesz usunąć zasób lub grupę zasobów. Usunięcie grupy zasobów powoduje również usunięcie wszelkich innych skojarzonych z nią zasobów.

  Dokumentacja referencyjna | Dodatkowe przykłady | Pakiet (PyPi) | Kod źródłowy biblioteki

  Użyj tego przewodnika Szybki start, aby utworzyć aplikację do wykrywania informacji osobowych (PII) z biblioteką klienta dla języka Python. W poniższym przykładzie utworzysz aplikację języka Python, która może identyfikować

  Za pomocą programu Language Studio możesz spróbować wykryć dane osobowe w dokumentach bez konieczności pisania kodu.

 • Subskrypcja platformy Azure — utwórz jedną bezpłatnie
 • Język Python w wersji 3. 7 lub nowszej
 • Po utworzeniu subskrypcji platformy Azure utwórz zasób język w Azure Portal, aby uzyskać klucz i punkt końcowy. Po wdrożeniu kliknij pozycję Przejdź do zasobu.

  Po zainstalowaniu języka Python możesz zainstalować bibliotekę klienta przy użyciu następujących elementów:

  pip install azure-ai-textanalytics==5. 0

  Utwórz nowy plik języka Python i skopiuj poniższy kod.

  key = "paste-your-key-here"endpoint = "paste-your-endpoint-here"from azure. textanalytics import TextAnalyticsClientfrom azure. credentials import AzureKeyCredential# Authenticate the client using your key and endpointdef authenticate_client():ta_credential = AzureKeyCredential(key)text_analytics_client = TextAnalyticsClient(endpoint=endpoint,credential=ta_credential)return text_analytics_clientclient = authenticate_client()# Example method for detecting sensitive information (PII) from textdef pii_recognition_example(client):documents = ["The employee's SSN is 859-98-0987. ","The employee's phone number is 555-555-5555. "]response = client. recognize_pii_entities(documents, language="en")result = [doc for doc in response if not doc. is_error]for doc in result:print("Redacted Text: {}". format(doc. redacted_text))for entity in doc. entities:print("Entity: {}". format(entity. text))print("\tCategory: {}". category))print("\tConfidence Score: {}". confidence_score))print("\tOffset: {}". offset))print("\tLength: {}". length))pii_recognition_example(client)
  Redacted Text: The ********'s SSN is ***********.Entity: employeeCategory: PersonTypeConfidence Score: 0. 97Offset: 4Length: 8Entity: 859-98-0987Category: USSocialSecurityNumberConfidence Score: 0. 65Offset: 22Length: 11Redacted Text: The ********'s phone number is ************.Confidence Score: 0. 96Entity: 555-555-5555Category: PhoneNumberConfidence Score: 0. 8Offset: 31Length: 12

  Dokumentacja referencyjna

  Użyj tego przewodnika Szybki start, aby wysyłać żądania wykrywania informacji osobowych (PII) przy użyciu interfejsu API REST. W poniższym przykładzie użyjesz biblioteki cURL, aby zidentyfikować rozpoznane informacje poufne w tekście.

 • Bieżąca wersja biblioteki cURL.
 • Uwaga

 • W poniższych przykładach powłoki BASH jest używany znak kontynuacji \ wiersza. Jeśli konsola lub terminal używa innego znaku kontynuacji wiersza, użyj tego znaku.
 • Przykłady specyficzne dla języka można znaleźć w witrynie GitHub.
 • Przejdź do Azure Portal i znajdź klucz i punkt końcowy zasobu Language utworzonego w wymaganiach wstępnych. Będą one znajdować się na stronie klucza i punktu końcowego zasobu w obszarze zarządzanie zasobami. Następnie zastąp ciągi w poniższym kodzie kluczem i punktem końcowym.Aby wywołać interfejs API, potrzebne są następujące informacje:
 • parametrOpis
  -X POST <endpoint>Określa punkt końcowy na potrzeby uzyskiwania dostępu do interfejsu API. -H Content-Type: application/jsonTyp zawartości do wysyłania danych JSON. -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:<key>Określa klucz dostępu do interfejsu API. -d <documents>Kod JSON zawierający dokumenty, które chcesz wysłać.

  Następujące polecenia cURL są wykonywane z powłoki BASH. Zmodyfikuj te polecenia przy użyciu własnej nazwy zasobu, klucza zasobu i wartości JSON.

  Wykrywanie informacji osobistych (PII)

  1. Skopiuj polecenie do edytora tekstów.
  2. W razie potrzeby wprowadź w poleceniu następujące zmiany:
   1. Zastąp wartość <your-language-resource-key> kluczem.
   2. Zastąp pierwszą część adresu URL żądania adresem URL <your-language-resource-endpoint> punktu końcowego.
  3. Otwórz okno wiersza polecenia.
  4. Wklej polecenie z edytora tekstów w oknie wiersza polecenia, a następnie uruchom polecenie.
  5. curl -i -X POST https://<your-language-resource-endpoint>/language/:analyze-text? api-version=2022-05-01 \-H "Content-Type: application/json" \-H "Ocp-Apim-Subscription-Key:<your-language-resource-key>" \-d \'"kind": "PiiEntityRecognition","parameters": {"modelVersion": "latest"},"analysisInput":{"documents":["id":"1","language": "en","text": "Call our office at 312-555-1234, or send an email to support@contoso. com"}]}}

   Odpowiedź w formacie JSON

   {"kind": "PiiEntityRecognitionResults","results": {"documents": [{"redactedText": "Call our office at ************, or send an email to *******************","id": "1","entities": [{"text": "312-555-1234","category": "PhoneNumber","offset": 19,"length": 12,"confidenceScore": 0. 8}, {"text": "support@contoso. com","category": "Email","offset": 53,"length": 19,"confidenceScore": 0. 8}],"warnings": []}],"errors": [],"modelVersion": "2021-01-15"}}

   Następne kroki

  6. Omówienie

Dodatkowe zasoby

Szybki start i informacje Bosch 4 Li

Bezpośredni link do pobrania Szybki start i informacje Bosch 4 Li

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start i informacje Bosch 4 Li