Sprawozdanie z badania Cadman 4000s

Sprawozdanie z badania Cadman 4000s to szczegółowa analiza wykonana przez specjalistów w celu oceny jakości i wydajności produktów firmy Cadman. Badanie obejmuje szereg procedur, w tym weryfikację danych, testy jakości i bezpieczeństwa, a także testy wydajności. Sprawozdanie z badania Cadman 4000s zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich procedur, a także wyników badań i ich interpretacji. Sprawozdanie jest przydatne dla przedsiębiorstw, które zamierzają zakupić produkty Cadman, ponieważ zapewnia wiarygodne informacje na temat jakości i wydajności produktów.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Cadman 4000s

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Badanie sprawozdań finansowych - obowiązek

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy
o rachunkowości. Chodzi o sprawozdania:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

Pozostałe jednostki (spółki z o. o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) podlegają badaniu, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. podlega badaniu, gdy w 2020 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. podlega badaniu, gdy w 2021 r. były spełnione co najmniej dwa z trzech warunków:

Warunek 1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej:

50 osób

Warunek 2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

11 537 000 zł

(2 500 000 euro × 4, 6148* zł/euro

11 498 500 zł

(2 500 000 euro × 4, 5994** zł/euro

Warunek 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

23 074 000 zł

(5 000 000 euro × 4, 6148* zł/euro)

22 997 000 zł

(5 000 000 euro × 4, 5994** zł/euro)

Warunki

* Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 4, 6148 zł/euro.

** Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Do przeliczenia przyjęto średni kurs ogłoszony dla euro przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2021 r., który wyniósł 4, 5994 zł/euro.

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Obowiązek poddania badaniu swoich sprawozdań finansowych mają również jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego

Przepisy art. 66 ust. 4-10 ustawy o rachunkowości określają zasady wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Nieważne z mocy prawa jest badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem przepisów:

1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o biegłych rewidentach,

2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego.

W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 tej ustawy, jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy, prawo wniesienia do sądu powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje:

1) akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału zakładowego w badanej jednostce, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego;

2) organom badanej jednostki, które nie dokonywały wyboru firmy audytorskiej;

3) Komisji Nadzoru Finansowego.

Uprawnienia biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

Jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują także wobec jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Powyższe uprawnienia biegłego rewidenta stosuje się odpowiednio do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:
- art. 1, art. 66-67 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm. )
- art. 14b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. 1128 ze zm. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. 1800 ze zm. )

Akty korporacyjne

Rewid. 2018. 2. 19

Akt nieoceniany

Wersja od: 19 lutego 2018 r.

UCHWAŁA 2039/37A/2018

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z))

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć Krajowe Standardy Badania, które będą stosowane do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania. Standardy te, szczegółowo wymienione w § 2 niniejszej uchwały zastępują następujące standardy wprowadzone uchwałą Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej:

1) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 700 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 - "Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych";

2) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

3) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 706 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 - "Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

4) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 720 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 - "Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe";

5) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 260 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór";

6) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 570 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 - "Kontynuacja działalności".

W związku z powyższym uchwala się, co następuje:

Sprawozdanie z badania Cadman 4000s

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Cadman 4000s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Cadman 4000s