Podręcznik projektowy i techniczny Frigidaire Fac054k7a1

Frigidaire Fac054k7a1 to podręcznik projektowy i techniczny, który zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia chłodniczego Frigidaire Fac054k7a1. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich elementów składowych urządzenia, w tym wymaganych części, narzędzi i materiałów. Podręcznik jest dokładny i szczegółowy, dzięki czemu użytkownik może łatwo znaleźć informacje, których potrzebuje do wykonania prac serwisowych. Podręcznik jest przydatny dla wszystkich osób, które mają do czynienia z chłodniczymi urządzeniami Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik projektowy i techniczny Frigidaire Fac054k7a1

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

U progu prac nad projektem ApCoR przyjęto, że projekt będzie narażony nadwojakie zagrożenia. Po pierwsze, na zagrożenia zewnętrzne, po drugie, na za-grożenia mające charakter wewnętrzny.

Wśród tych pierwszych wyodrębnione zostały:

• bariery prawne;

• bariery technologiczne;

• bariery finansowe;

• bariery organizacyjno-biznesowe.

Bariery prawne dotyczą przede wszystkim p r z ys z ł y c h rozwiązań i regulacji prawnych, które mogą podważyćwy-konalność przyjętych w projekcie ApCoR rozwiązań organizacyjnychoraz zasadność założonych, odnoszących się do modeli biznesowych.

W przypadku projektu ApCoR niewątpliwie istotnym czynnikiem formalno-prawnym, wymuszającym zweryfikowanie niektórych przyjętych wcześniej za-łożeń, było wejście w życie RODO65.

Bariery technologiczne to w gruncie rzeczy rezultat (ewentualnego) rozziewumiędzy wyobrażeniami i wiedzą projektantów platformy badawczej, a możliwo-ściami i wiedzą wykonawców przyjętych założeń (w przypadku projektu ApCoR– przede wszystkim informatyków). Mówiąc to samo innymi słowy – nie wszyst-kie zapisane we wniosku i w założeniach projektu pomysły i rozwiązania są w y ko n a l n e – o czym do pewnego momentu mają prawo nie wiedzieć zarówno ci,którzy formułują założenia/cele/zadania, jak i ci, którzy je mają urzeczywistniać.

Bariery finansowe są dość oczywiste. Wiadomo, że w trakcie realizacji projektu

64 https://pl. wikipedia. org/wiki/Web_2. 0.

(w zasadzie każdego) może okazać się, że niektóre kalkulacje okazały się błędne,że niektóre zadania wymagają większych nakładów; że niektóre kategoriekosztów zostały zaniżone, innych zaś w ogóle nie dostrzeżono. Wiadomo też,że dynamika projektu może modyfikować jego pierwotnie zakładany kształt, tozaś może zmieniać jego kosztorys.

Bariery organizacyjno-biznesowe dotyczą fazy wdrożeniowej. Rozwiązania bę-dące przedmiotem prac projektowych mogą okazać się mało interesujące i małoatrakcyjne zarówno jako o f e r t y, jak i jako p r o d u k t y. Może okazać się, żesą one niesprzedawalne lub, że ich efektywna sprzedaż wymagałaby regulacjiprawnych, rozstrzygnięć organizacyjnych oraz form i wehikułów współpracy,których – póki co – nie ma i których powołanie do życia trudno sobie wyobrazić.

Jeśli zaś chodzi o bariery wewnętrzne, to u progu prac nad projektem ApCoRzwrócono uwagę na trzy takie bariery.

Po pierwsze, na zagrożenie, że projekt stanie się ofiarą „falującej motywacji”

jego uczestników. Owa „falująca motywacja” to różny i zmieniający się w czasiestopień (emocjonalnego, czasowego, merytorycznego) zaangażowania w pro-jekt jego poszczególnych wykonawców. To również zmniejszanie sięidentyfi-kacji z projektem, przyspieszające w jego końcowej fazie (pierwsze etapy pra-cy projektowej mogą smakować jako nowa przygoda, nowe wyzwanie, nowedoświadczenie, itd. ; im bliżej jednak końca projektu, tym większa nerwowośći mniej „pozytywnych zwrotów”, gdyż zbliża się moment weryfikacji przyjętychzałożeń i merytorycznego rozliczenia członków zespołu).

Drugie zagrożenie, które od początku było brane pod uwagę to „akademizacjaprojektu”, potraktowanie go przez część członków zespołu, jak typowego pro-jektu naukowego z obszaru badań podstawowych. Tymczasem zaś, w przypadkutakich projektów jak ApCoR, chodzi – jak wiadomo – nie tylko o zysk i satysfakcjępoznawczą, i nie tylko o czysto naukowe spekulacje, ale i o osiąganie rezultatów,które mieć będą wartość rynkową.Trzecie, dostrzegane od początku trwania projektu zagrożenie, nazwane zosta-ło „gadżetyzacją”. Chodzi o groźbę nadmiernego skupienia się na narzędziachi środkach, w miejsce celów.

Poniżej jeszcze krótko o trzech ryzykach, problemach i dylematach, które dałyo sobie znać na różnych etapach prac wykonawczych.Specyfika projektu ApCoR (podobnie zapewne, jak i większości innych projek-tów finansowanych ze środków NCBiR) polegała na tym, że miał on trzy nieza-leżne od siebie, ale też ściśle ze sobą powiązane poziomy:

• poziom analityczno-badawczy;

• poziom produktowy;

oraz

• poziom biznesowy.W skrócie mówiąc, poziom pierwszy to rozstrzyganie, (1) które z przyjętych za-łożeń i celów są możliwe / wykonalne oraz (2) projektowanie / tworzenie in-strukcji wykonawczych na potrzeby poziomu produktowego (w przypadku pro-jektu ApCoR dla informatyków, web designer’ów, itd. ). Poziom produktowy tobudowanie platformy i nadawanie jej cech użytecznego, dobrze działającegonarzędzia. Poziom biznesowy to związanie produktu/narzędzia z rynkiem. Przezcały czas trwania projektu dawała o sobie znać (zbyt duża) dominacja pierwsze-go ze wskazanych poziomów. Było to spowodowane zarówno harmonogramemzadań przyjętym we wniosku, jak i „strukturą kompetencji” członków zespołu.

Harmonogram prac projektowych był tak ułożony, że niemal do końca projektunie było pewności, czy uda się w pełni wdrożyć kluczowe dla projektu rozwią-zania mające przesądzać o jego innowacyjności i zagwarantować mu przewagękonkurencyjną.

Można upraszczająco przyjąć, że w sensie wykonawczym projekt ApCoR miałtrzy warstwy:

• warstwę software’ową (projektowanie oprogramowania na potrzebyplatformy);

• warstwę hardware’ową;

• warstwę interfejsów.

Szybko okazało się, że relatywnie najłatwiej jest rozwijać przedsięwzięcie w jegowarstwie hardware’owej. Ale postępowanie takie jest też, najprawdopodobniej,najbardziej „pułapkowe” (przede wszystkim dlatego, że grozi, iż powstanie pro-dukt, którego przewaga konkurencyjna polega wyłącznie, lub niemal wyłącznie,na częstym i kosztownym odświeżaniu hardware’u). Oczywiście, wymienionepowyżej trzy warstwy projektu są z sobą ściśle splecione. Wydaje się jednak, żenajważniejsza i rozstrzygająca dla innowacyjności produktu finalnego jest war-stwa software’owa (oraz, w miarę możliwości, trudno kopiowalne know howorganizacyjne).

Wśród wielu innych problemów i zagrożeń należy wymienić także:

• rozproszenie realizatorów – praca na odległość oraz praca w domach,a nie w miejscu realizacji projektu; efekt: wydłużenie kanałów komunika-cji, a przez to opóźnienia lub nieporozumienia (patrz współpraca z progra-mistami na zlecenie);

• brak uformowanych faktycznie (nieformalnie) zespołów wykonawczych,to także problem w kontekście komunikacyjnym – członkowie zespołów

z wyższym poczuciem obowiązku raportowania do głównego koordynato-ra, niż dopracowywania pracy, uczestniczenia w burzach mózgów i innychform wyzwalania pokładów twórczych; powstawanie swoistych silosówwiedzy o efektach projektu;

• realizacja zaplanowanych działań, bez pracy twórczej, nowej jakości –fasadowe traktowanie podejścia zwinnego do cotygodniowych spotkańw zakresie aktualizacji postępów, bez istotnego elementu rozwiązywaniaproblemów bądź sposobów/kierunków realizacji prac, przez co efekty wy-dają się bardziej mgliste, niepewne, dostępne tylko dla wykonawców bez-pośrednich;

• brak koordynacji rejestracji błędów, kontroli jakości, po wykonywanychtestach nie powstawało żadne opracowania lub rozwiązanie usprawniają-ce pracę (np. focusy);

• problem komunikacji wewnętrznej, przepływu informacji w dostępie dopostępów prac bezpośrednich, nie tych objętych raportowaniem – „na-macalnych struktur programu”;

• problem zaangażowania realizatorów – brak programu motywacyjnego,który przekładałby się na faktyczne efekty;

• brak kontroli realizacji produktów, w ramach projektu kontroli podlegałytylko zadania na poziomie deklaratywnym,• pewne braki myślenia holistycznego/systemowego, kierunkowego zwią-zanego z faktycznym przeznaczeniem produktów projektu;• nieangażowanie odbiorcy/klienta produktów projektu – prawdopodob-ne problemy (choć jeszcze nienazwane) z wdrożeniem wyników do dzia-łalności; pewne mgliste przeświadczenie o postaci finalnej produktu;

• terminowość realizacji produktów (wydłużenie badań przemysłowych);

• rekrutacja – brak skuteczności rekrutacji, przewidywanie form i kosztóww budżecie projektu;

• bardzo wczesna faza rozwoju ApCoR jako zintegrowanej platformy;• trudności w dostępie do wykwalifikowanego personelu (wzrost wyna-grodzeń w sektorze IT oraz digital marketing do poziomu przekraczające-go podwójną wartość średniej krajowej) może powodować koniecznośćbardzo intensywnej edukacji osób obecnie zatrudnionych przez spółkę lubwynajęcie specjalistów po stawkach rynkowych lub wyższych;

• mały (liczebnie) zespół badawczy;

• niski stopień obecności spółki w internecie i mediach cyfrowych możepowodować trudności w budowie bazy respondentów, a tym samym –w skalowaniu przewag konkurencyjnych produktów, wzbogaconych wyni-kami prac badawczych i rozwojowych;

• konieczność przebudowy modelu działania Beneficjenta, jeżeli chodzio model ofertowania na przystający do gospodarki cyfrowej oraz nowychsegmentów potencjalnych klientów; może generować dodatkowe proble-my mające negatywny wpływ na ostateczne rezultaty wdrożenia projektu;• ryzyka związane z integracją rozwiązań open source (jak w module au-dytoryjnym), polegające na częściowym uzależnieniu działania platformyod zewnętrznych zespołów, co może spowodować konieczność przejściana współpracę z podmiotami wyspecjalizowanymi w dostarczaniu danegotypu rozwiązań i podnieść tym samym koszty licencjonowania;• potencjalnym problemem, jaki może wystąpić w ramach przeformuło-wywania zapytań do wyszukiwarek jest to, że wyszukiwarki mogą posia-dać unikatową składnię specjalną. Dana technika przeformułowywaniazapytań, szczególnie związana z generowaniem zapytania zawierającegooperatory wyszukiwania, może w przypadku wybranych wyszukiwarek niedziałać poprawnie. Warto więc rozpatrzyć bardziej szczegółowe wariantytechnik, dopasowane do wszystkich wyszukiwarek, multiwyszukiwarek,wyszukiwarek lokalnych i dziedzinowych, do których są kierowane zapy-tania użytkowników;

• innym problemem może być obsługa wielojęzyczności – nie wszystkietechniki można w równym stopniu zastosować do wszystkich językówi wyszukiwarek;

• brak doświadczenia jeżeli chodzi o współpracę z podmiotami typue-commerce oraz innymi działającymi stricte w rzeczywistości cyfrowej.

Reasumując, realizacja badań przemysłowych dostarczyła nam wielu zagadnieńdo namysłu. Część z nich jest stale obecna w naszych pracach, część cykliczniedo nas wraca, a z częścią – przyjdzie się nam dopiero zmierzyć, m. in. w trakcieprac rozwojowych oraz w trakcie wdrożenia. Mając na względzie nasze dotych-czasowe doświadczenia, należy jednak przyjąć, że większość napotkanych pro-blemów wydaje się mieć charakter rozwiązywalny, choć nie zawsze – a przynaj-mniej: nie w pełni – uzależniony od wysiłku zespołu badawczo-rozwojowegoBeneficjenta.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik projektowy i techniczny Frigidaire Fac054k7a1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik projektowy i techniczny Frigidaire Fac054k7a1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik projektowy i techniczny Frigidaire Fac054k7a1