Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i użytkowania produktu. Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, instalacji i konfiguracji, a także dane techniczne i informacje o serwisie. Podręcznik jest również wyposażony w instrukcje dotyczące naprawy i konserwacji urządzenia, zawiera również informacje o gwarancji i możliwych problemach związanych z produktem. Podręcznik jest jednym z najlepszych narzędzi, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i niezawodne użytkowanie produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w

Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika – trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Również § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy wskazuje pracodawcę jako tego, który powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji bhp zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. poz. 1650, ze zm. ).

Powyższe akty prawa polskiego w sposób jednoznaczny wskazują, na kim ciąży obowiązek wydania instrukcji oraz co instrukcja bhp powinna zawierać.

Zakres instrukcji i jej zawartość

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. ponadto instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Według rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników, instrukcja taka powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

  • warunków użytkowania maszyn;
  •  występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
  •  praktyki użytkowania maszyn

oraz powinna być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy.

Powyższe wymagania prawne dotyczące zawartości instrukcji określają oczywiście minimalne informacje, które instrukcja musi zawierać i tylko od piszącego zależy, jak ją skonstruuje i co w niej zawrze poza wymaganymi informacjami.

W zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp jej opracowanie powinno opierać się na podstawie:

  • aktualnych przepisów – w tym branżowych;
  • instrukcji użytkowania wyposażenia technicznego stanowiska pracy i stosowania środków ochrony indywidualnej;
  • kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;
  • wyników pomiarów parametrów środowiska pracy (stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia);
  • ustalonego w zakładzie procesu technologicznego;
  • Polskich Norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa pracy;
  • doświadczenia i wiedzy fachowej;
  • dokumentu oceny ryzyka zawodowego, procesowego itd. ;
  • innych, sprawdzonych źródeł.

Instrukcje bhp powinny być aktualizowane po każdej zmianie:

  • sposobu wykonywania prac;
  • stosowanych materiałów i maszyn (narzędzi);
  • parametrów środowiska pracy;

a także w przypadku zmian przepisów obowiązujących przy pracach na danym stanowisku.

Ważne jest także to, aby instrukcja bhp nie była w swej treści sprzeczna z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nie zawierała nieaktualnych danych.

W polskim ustawodawstwie nie określono wzoru instrukcji bhp, ale doprecyzowano minimalne informacje, jakie powinna zwierać i na kim ciąży obowiązek jej opracowania.

Podsumowując: instrukcja bhp powinna być napisana językiem zrozumiałym dla pracownika i zawierać informacje niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy.

Zadbajmy o przekaz

Opracowując instrukcję bhp, warto pamiętać o trójkącie efektywności zapamiętywania E. Dale’a (na il. ), zgodnie z którym ludzie zapamiętują tylko 10% informacji przeczytanych.

Dlatego, oprócz wymaganych treści, które instrukcja musi zawierać, istotna jest też forma, w jakiej zostaną one pracownikowi przekazane. Jak widać na ilustracji, pojawienie się obrazu może spowodować wzrost do 30% zapamiętanych treści, a przecież o to chodzi, aby pracownik wyniósł z tego dokumentu jak najwięcej.

W zależności od tego jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp – obsługi maszyny, procesu pracy czy innych wskazanych w przepisach zagadnień – może się zmieniać jej objętość oraz możliwości umieszczenia elementów pozwalających zwiększyć percepcję czytającego. Podczas opracowania instrukcji niejednokrotnie pojawiają się dylematy, jakie zagadnienia ująć, jak obszernie je omówić, czy podawać informacje o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych, wymaganych środkach ochrony indywidualnej i istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa szczegółach, na które pracownik powinien zwrócić uwagę, a które znajdują się w innych dokumentach, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja techniczna producenta itp. Warto pamiętać, że zbyt duże nagromadzenie informacji w jednym dokumencie może powodować problemy z przyswojeniem ich przez czytającego. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy mieć w jednym miejscu zebrane wszystkie zagadnienia. Na jednej z konferencji ATESTU uczestnik dyskusji panelowej postawił dość przewrotną na pierwszy rzut oka tezę, że tak naprawdę każda procedura w momencie jej napisania jest już w jakiejś części nieaktualna.

Biorąc więc pod uwagę, że nie da się drobiazgowo przewidzieć i zaplanować każdej czynności, że instrukcja nie może się zmienić w opasłe tomiszcze, należy pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązany do zapewnienia instrukcji bhp. I to on faktycznie ma wpływ na to, co instrukcja zawiera i w jakiej formie została opracowana, a w dalszym etapie – jak jej treść jest przekazana pracownikom.

Jako że instrukcja bhp stanowi istotny element systemu zarządzania w każdej firmie, warto poświęcić na jej przygotowanie odpowiedni czas i zastosować przy jej tworzeniu wszystkie możliwe elementy informacyjne (piktogramy, rysunki, zdjęcia, ikony), wprowadzić odniesienia do rzeczywistego procesu pracy lub maszyny, stosować zrozumiały język, co pozwoli, aby treść i forma instrukcji była jak najbardziej przystępna dla pracownika przy jednoczesnym zachowaniu wymagań prawnych.

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 5/2022
www. pl

tekst:

Bogusław Ziędalski
główny specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle,
audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem

Wypadki mogą wydarzyć się w każdym zakładzie pracy. Jednak nie zawsze są one niemożliwe do uniknięcia. Najczęściej urazy i wypadki przy pracy są efektem nieuwagi, bądź nieumiejętnego korzystania z maszyn przemysłowych, czy też wynikają z ignorowania zasad BHP. Dlatego też tak istotne jest wywieszenie w zakładzie pracy odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest 23 produktów.

Pokazano 1-23 z 23 pozycji

  • Chwilowy brak produktu

         • Chwilowy brak produktu

                            • Chwilowy brak produktu

                                       • Chwilowy brak produktu

                                           Dlaczego warto jest wywiesić instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

                                           Wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w odpowiednich, dobrze widocznych i łatwo widocznych miejscach pozwala na znaczne podniesie bezpieczeństwa swoich pracowników. Duża część zakładów pracy ma naprawdę dużą ilość zasad, których muszą przestrzegać osoby zatrudnione w danej firmie. Często mają one problem z zapamiętaniem wszystkich obowiązujących ich przepisów. Wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala pracownikom na przypomnienie sobie jakich zasad muszą przestrzegać w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa.

                                           Dodatkowo wywieszenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budynku ma pozytywny efekt na morale pracowników. Jest to jasny sygnał, że właściciel dba o dobro swoich pracowników i dokłada wszelkich starań by zapewnić im możliwie jak największe bezpieczeństwo.

                                           Gdzie mocować instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

                                           Wiele osób zastanawia się w jakim miejscu zakładu zakładu pracy należy rozmieścić instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość instrukcji powinna zostać umieszczona w pobliżu obiektu bądź miejsca którego dotyczą. Przykładowo instrukcje BHP dotyczące postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy i instrukcja obsługi apteczki powinny znajdować się w niewielkiej odległości od apteczek pierwszej pomocy, tak by w razie potrzeby można było się z nią błyskawicznie zapoznać.

                                           Instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk najlepiej umieścić będzie w toaletach, tak by pracownicy mogli zapoznać się z nimi podczas wykonywania tych czynność. Nieco bardziej skomplikowane będzie odpowiednie rozmieszczenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obchodzenia się z różnego rodzaju narzędziami. Tego typu instrukcje najlepiej będzie umieścić w miejscu składowania narzędzi oraz w pomieszczeniach socjalnych, gdzie pracownicy nawet z nudów zapoznają się z instrukcją. 

                                           Czym charakteryzują się instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oferowane przez naszą firmę

                                           Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest zapewnienie swoim pracownikom dostępu do informacji na temat bezpieczeństwa. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań by oferowane przez nas instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonane były w najlepszy możliwy sposób. Dzięki temu w naszej ofercie znajdą Państwo jedynie profesjonalnie zaprojektowane instrukcje bezpieczeństwa, które dostarczają niezbędnych informacji w krótki, prosty i przejrzysty sposób. 

                                           Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy znajdujące się w naszej ofercie wydrukowane zostały na płycie PCV. Jest to nowoczesna technika druku, która zapewnia doskonałą jakość druku i czytelność liter. Dodatkowo płyty PCV na których wydrukowane zostały instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle wytrzymałe. Nie ulegają one działaniu zewnętrznych czynników, są odporne na zgniatanie i nie blakną w miarę upływu czasu. Jest to więc idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju zakładów produkcyjnych w których nie trudno o zabrudzenia. Tego typu tablice świetnie sprawdzają się na placach budowy i w halach magazynowych.

                                           Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

                                           Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

                                           Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w

                                           Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w

                                           Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

                                           Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Beko Hmm5400w