Połączenie montażowe Hitachi L19dp03c

Hitachi L19dp03c jest połączeniem montażowym wykonanym z trwałej stali nierdzewnej. Jest to jedno z najbardziej wytrzymałych połączeń montażowych produkowanych przez Hitachi. Może wytrzymać wysokie obciążenia i jest odporny na korozję. Jest często stosowany w różnych aplikacjach, takich jak szyny do transportu, systemy oświetleniowe, systemy konstrukcyjne i systemy transportu. Jest zaprojektowany, aby zapewnić wytrzymałość i wydajność w dłuższej perspektywie czasu.

Ostatnia aktualizacja: Połączenie montażowe Hitachi L19dp03c

Data publikacji: 15. 11. 2021

Połączenia montażowe konstrukcji przestrzennych

Połączenia montażowe konstrukcji przestrzennych z blach (zbiorniki, rurociągi itp. ), ze względu na wymaganą szczelność i znaczne siły przenoszone przez złącza, wykonywane są z reguły jako spawane. Jednak i w tych przypadkach udaje się nieraz zastosowanie mniej pracochłonnych połączeń skręcanych typu kołnierzowego z odpowiednim uszczelnieniem. Połączenia tego rodzaju muszą być szczególnie dokładnie przygotowane w wytwórni (program uprawnienia budowlane na komputer).

W niektórych konstrukcjach przestrzennych z blach o nieznacznej grubości, zwłaszcza silosów, wprowadza się mieszane złącza o bardzo niskiej pracochłonności montażowej. Należą do nich złącza zwijane w rąbek stojący, stosowane do spiralnego łączenia taśm z blachy stalowej grubości 4-8 mm przy użyciu specjalnego urządzenia (system „Lipp”).
Dla spoin czołowych wykonywanych z podpawaniem grani, lecz bez jej wycinania, ilość stopiwa zwiększa się o ok. 10%, a przy spawaniu z wycinaniem grani o ok. 60% (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Równocześnie obniżenie wytrzymałości obliczeniowej spoin montażowych o 10-30% wpływa jeszcze bardziej na zwiększenie zużycia materiałów spawalniczych i na pracochłonność takich złączy.

Spoiny czołowe. W połączeniach doczołowych naprężenia oblicza się na podstawie przekroju poprzecznego spoiny, przy czym grubość obliczeniowa spoiny jest równa grubości cieńszej z łączonych części. Pod względem wytrzymałościowym kształt przekroju poprawnie wykonanej spoiny czołowej nie ma wpływu na wartość naprężeń.

Rozróżnia się jedynie spoiny z podpawaniem i bez podpawania grani. Natomiast pod względem technologicznym kształt rowka spoiny wpływa na wielkość zużycia materiałów dodatkowych do spawania, tj. elektrod lub drutu, i energii oraz na czas spawania (uprawnienia budowlane). Sposób ukosowania materiału i kształt rowka spoiny określają normy w zależności od metody spawania i grubości spawanego materiału.
Złącza doczołowe bez ukosowania brzegów materiału można stosować przy spawaniu łukowym ręcznym do grubości materiału 9 - 6 mm, przy spawaniu automatycznym pod topnikiem do p = 10 mm, przy spawaniu elektrożużlowym zaś niezależnie od grubości g (program egzamin ustny).

Kąt ukosowania

Przy spawaniu łukowym ręcznym dla grubości materiału g ponad 6 mm stosuje się ukosowanie krawędzi w celu zapewnienia dostępu elektrody do grani spoiny. Kąt ukosowania a zależy od średnicy elektrody dc i wynosi 60° dla elektrod średnicy 5-P6 mm (głównie dla złączy warsztatowych) oraz 45° dla elektrod średnicy 4 mm (najczęściej dla złączy montażowych).

Dla umknięcia stopienia krawędzi materiału w grani spoiny i wyciekania stopiwa, przy ukosowaniu krawędzi wykonuje się próg wysokości p = 2-M mm. W przypadku spoin wykonywanych jednostronnie na podkładce stosuje się ostry ukos bez progu, z jednoczesnym zwiększeniem odstępu brzegów materiału 4-5 mm (opinie o programie).
Materiał grubości od 6 mm do 25-30 mm ukosuje się zazwyczaj na V lub na X, w zależności od grubości i dostępu do spawania. Dla materiału grubości do 12 mm stosuje się na ogół spoiny V o kącie rowka 60°. Spoina X, wymagająca znacznie mniej stopiwa niż V i wywołująca dużo mniejsze odkształcenia kątowe i poprzeczne, jest zalecana dla materiałów grubości od 12 mm do 25-30 mm. Spoiny X mogą być stosowane tylko w przypadku obustronnego dostępu, co przy spawaniu w pozycji podolnej wymaga odwrócenia spawanego elementu (segregator aktów prawnych).

Przy jednostronnym dostępie stosuje się spoiny V o kącie rozwarcia do 30° i o szerszym odstępie krawędzi rowka.
Materiał grubości powyżej 30 mm ukosuje się na U.

W złączach montażowych spawanych w pozycjach przymusowych korzystne jest stosowanie ukosowania na niesymetryczne X lub U, przy czym dolny rowek spoiny jest znacznie mniejszy od górnego (promocja 3 w 1). Umożliwia to wykonanie większej części spoiny w dogodnym położeniu podolnym do wykonania pozostaje tylko podpawanie w położeniu pułapowym.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin!

Powiązane artykuły

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

Procedura podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej jest w pełni regulowana przez ustawę Prawa energetycznego. Mimo, iż sam proces montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do zbyt skomplikowanych, to jednak należy spełnić kilka ważnych warunków, aby uzyskać zgodę na podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W jaki sposób można więc zamontować fotowoltaikę i jak dokładnie wygląda cała procedura podłączania jej do operatora?

Proces podłączenia fotowoltaiki do sieci

Cała procedura podłączania fotowoltaiki do sieci dystrybucyjnej polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu wniosku, sporządzenie schematu wykonanej instalacji oraz skompletowaniu pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakład energetyczny. Wymagania dotyczące złożonej dokumentacji mogą różnić się w zależności od danego operatora energii elektrycznej.

Wymagane uprawnienia do montażu fotowoltaiki

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana i podłączona przez specjalistę posiadającego jedno z poniższych uprawnień:

 1. świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
 2. aktualny certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje montażu instalacji OZE;
 3. uprawnienia budowlane ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna spełniać wszystkie wymogi eksploatacyjne, techniczne, a także związane z odpowiednim bezpieczeństwem. Taka instalacja powinna więc obejmować:

 • panele fotowoltaiczne;
 • zabezpieczenia;
 • falownik;
 • licznik dwukierunkowy;
 • przyłączenia do sieci.

Kto i w jakim celu może zgłosić mikroinstalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej powinno zostać złożone bezpośrednio przez prosumenta (osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na własne potrzeby oraz mogącą przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej) lub jego pełnomocnika. Gdy zostajesz naszym Klientem, złożymy takie zgłoszenie (powiadomienie OSD) za Ciebie.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2019 rozszerzono definicję prosumenta o średnie i małe firmy, a także niektóre spółdzielnie energetyczne gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich. Fakt montażu instalacji fotowoltaicznej może więc zostać zgłoszona zarówno przez osobę prywatną, nie będącą przedsiębiorcą, jak i posiadającą własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych dokonuje się w celu wymiany licznika na dwukierunkowy oraz podpisania umowy z siecią energetyczną, która reguluje odpowiednie warunki przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Bez takiego zgłoszenia niestety nie ma takiej możliwości.

Zgłoszenie instalacji do sieci. Szczegółowy opis procedury

Po poprawnym zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została podłączona przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników oraz skompletowaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć procedurę zgłoszenia jej do sieci dystrybucyjnej.

Warunki, które trzeba spełnić, mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej.

 1. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji należy dokonać na aktualnym druku, który można pozyskać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.
 2. Po złożeniu całej dokumentacji do zakładu energetycznego prosument otrzymuje potwierdzenie dokonanego zgłoszenia, gdzie rozpoczyna się proces weryfikacji dokumentów oraz zatwierdzenie ich zgodności.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje wyznaczony termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ( wymiana licznika na dwukierunkowy).
 4. Zakład energetyczny jest zobowiązany bezpłatnie wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy, który będzie odpowiednio mierzył pobieraną i oddawaną energię z sieci.
 5. Po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz nową umowę kompleksową (regulującą sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej) lub aneks do poprzedniej umowy.

Wnioski o przyłączenie fotowoltaiki do sieci

Aby zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostało pozytywnie rozpatrzone, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Informacje, które trzeba zawrzeć, dotyczą:

 • danych właściciela mikroinstalacji;
 • rodzaju obiektu oraz wybranego źródła energii odnawialnej;
 • przybliżonych obliczeń generowanej energii elektrycznej;
 • danych technicznych mikroinstalacji.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć schemat instalacji elektrycznej danego budynku wraz z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji. W przypadku gdy zgłoszenie ma zostać złożone przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo prosumenta lub jeśli zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy wydruk z KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Zainstalowany sprzęt musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie warunków określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. Należy dołączyć powyższy certyfikat do zgłoszenia.

Montaż instalacji fotowoltaicznej od A do Z

Dzięki profesjonalnemu montażowi zgodnemu z obecnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia i dokumentacją techniczną instalacja spełni wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy zarówno w samym budynku, jak i już po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej.

Nie przegap:

 • Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznej?
 • Na jakich rodzajach dachów można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachu, gruncie lub własnych wysięgnikach. Ważne, żeby wybrane miejsce było w jak najwyższym stopniu wystawione na działanie promieni słonecznych. Po dostarczeniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej można przystąpić do montażu obejmującego:

 1. Umocowanie, a następnie skonfigurowanie stelaża.
 2. Odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, przez którą zostanie przeprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i falownikiem.
 3. Ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych.
 4. Połączenie falownika z ogniwami fotowoltaicznymi.
 5. Konfigurację falownika z siecią pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji.
 6. Próbne pomiary elektryczne.

Po wykonaniu powyższych kroków przez uprawnionego instalatora możesz już cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną. Nadwyżki generowanej energii elektrycznej po przyłączeniu do sieci zostaną przekazane do dystrybutora, który przechowa ją do momentu, aż będziesz jej potrzebował. Takie rozwiązanie pozwala na płacenie bardzo niskich rachunków za energię elektryczną nawet w miesiącach, w których występuje niskie nasłonecznienie.

Ciepły dom wcale nie musi oznaczać dużych wydatków związanych z ogrzewaniem. Z roku na rok można zauważyć stopniowy wzrost popularności rozwiązań, które pozwalają na zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne podejście do tematu ogrzewania. Jednym z nich jest technologia pomp ciepła, która zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę z energii odnawialnej – bez względu na to, czy mowa o domku jednorodzinnym lub wielorodzinnym, czy też o rozwiązaniach przemysłowych. Problem z wyborem właściwej pompy ciepła wynika po części z faktu, że na rynku spotkać można wielu producentów, oferujących rozmaite, różniące się od siebie modele. Który z nich będzie odpowiedni w naszej sytuacji? Przyjrzyjmy się bliżej ofercie pomp ciepła, jaką przygotowała dla klientów firma Hitachi. Zapraszamy do naszej recenzji!

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Spis treści – Czego dowiesz się z artykułu?

Pompy ciepła Hitachi – cieplejszy sposób myślenia o przyszłości

Marki Hitachi raczej nikomu przedstawiać nie trzeba – ten koncern technologiczny z Tokio oferuje swoje produkty w większości krajów na całym świecie. Firma została założona w 1910 roku, a obecnie – oprócz produkcji – prowadzi także aktywną działalność badawczo rozwojową. Tylko w samej Europie grupa Hitachi to 132 odrębne spółki, zatrudniające 18 tysięcy pracowników, którzy wytwarzają i dostarczają produkty dla wielu branż, między innymi:

 • IT (macierze dyskowe, dyski twarde, RFID, serwery);
 • kolej (Shinkansen – pociągi dużych prędkości, składy metra i systemy kontroli jazdy);
 • elektronika konsumencka (telewizory plazmowe i LCD, baterie i nośniki pamięci, kamery, wyświetlacze);
 • sprzęt medyczny (aparatura do USG lub rezonansu magnetycznego).

Ponadto Hitachi jest ściśle powiązane z budownictwem, dla którego wytwarza maszyny budowlane i elektronarzędzia, oraz z energetyką. Wśród oferowanych przez przedsiębiorstwo rozwiązań energetycznych znajdują się między innymi elektrownie konwencjonalne i jądrowe, turbiny, a także instalacje FGD i deNOx oraz – interesujące nas w szczególności – pompy ciepła.

Dla kogo pompy ciepła Hitachi?

Przeglądając w Internecie pompy ciepła Hitachi, opinie na ich temat zazwyczaj pochodzą od klientów indywidualnych, którzy zakupili je do domowego użytku. Nic w tym dziwnego – każda pompa ciepła Hitachi – bez względu na model – wyprodukowana została z myślą o użytkowaniu jej w domowym zaciszu. Rozwiązanie to powinno odpowiadać przede wszystkim osobom, którym zależy nie tylko na ogrzaniu lub chłodzeniu budynku mieszkalnego, ale zarazem na pozyskaniu ciepłej wody użytkowej. Tym, co cechuje pompy ciepła Hitachi, jest szeroki zakres temperatur pracy danego urządzenia, dzięki czemu może ono funkcjonować również w skrajnych warunkach. System Hitachi dostarcza ciepło na dwa sposoby:

 • poprzez ogrzewanie podłogowe;
 • oraz za pośrednictwem nisko- i wysokotemperaturowych grzejników.
 • Równocześnie pompa ciepła zajmuje się wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej (do temperatury 60°C). Oznacza to, że decydując się na tego typu urządzenie, stawiamy na ekologiczny zamiennik tradycyjnego kotła, służącego do ogrzewania domu i zapewniania ciepłej wody.

  Jakie rodzaje pomp ciepła posiada Hitachi?

  Oferowane przez Hitachi pompy ciepła to pompy powietrzne – a ściślej: typu powietrze-woda. Można je podzielić na dwie podstawowe serie. Pierwsza z nich to gama modeli Yutaki, druga natomiast nosi nazwę Yutampo. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie zastosowanie mogą mieć poszczególne pompy ciepła Hitachi:

 • Yutaki M – ta pompa ciepła firmy Hitachi cechuje się jednym z najlepszych współczynników efektywności (COP do 5. 00), a zarazem klasą energetyczną A+++. Wybór tego rozwiązania pozwala nie tylko na uzyskanie energooszczędnego ogrzewania, ale zarazem oszczędzanie na rachunkach za energię elektryczną. Model ten działa w czterech podstawowych trybach – komfortowym, ekonomicznym, urlopowym oraz w trybie odszraniania;
 • Yutaki S – to mała pompa ciepła, która ma wysoką wydajność. Ten uniwersalny model może działać w temperaturach od -20 do +46 stopni Celsjusza i jest kompatybilny z każdym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, dostępnym na rynku. Ciepło lub chłodzenie mogą być dostarczane z pompy bezpośrednio do grzejników, ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów (dlatego warto zawczasu sprawdzić, które ogrzewanie elektryczne domu opłaca się najbardziej). Co więcej, Yutaki S oferuje system kompatybilny z kolektorami słonecznymi, co pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności. Urządzenie jest także dostępne w wersjach Yutaki S Combi oraz Yutaki S Combi Lite, wyróżniających się zintegrowanym zbiornikiem na wodę o pojemności 200 lub 260 litrów, pozwalającym zmniejszyć wymaganą przestrzeń montażową nawet o 70%;
 • Yutaki S80 – model ten stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnych kotłów. Ta pompa ciepła Hitachi jest w stanie podgrzać wodę do 80°C nawet wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi -20°C. Każdy kilowat energii elektrycznej przetwarzany jest na 5 kW energii cieplnej, dzięki czemu możliwe jest – w porównaniu z tradycyjnymi kotłami – zmniejszenie rachunków za prąd nawet o 60%, przy równoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o połowę;
 • Yutampo II – ta pompa ciepła Hitachi została skonstruowana w taki sposób, by aż 70% energii pobierać bezkosztowo z powietrza, a jedynie 30% energii czerpać z elektryczności. To zasadnicza różnica w porównaniu z podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej, które zużywają więcej energii, niż są w stanie wytworzyć. Pompa ciepła Yutampo II jest mała i cicha, a równocześnie najbardziej wydajna dla lokali mieszkalnych.
 • Moc i cechy pomp ciepła Hitachi

  Każdy z wyżej wymienionych modeli wyróżnia się kilkoma dostępnymi na rynku wariantami. To sprawia, że pompy ciepła Hitachi oferują szeroki wybór, jeśli chodzi o pobór energii. Uwzględniając, że w większości czerpana jest ona z powietrza, sama pompa ciepła pobiera od około 2 do 16 kW z energii elektrycznej, zależnie od konkretnego modelu i jego wariantu. Tym samym możliwe jest dobranie urządzenia w taki sposób, by jak najbardziej odpowiadało potrzebom użytkownika – także pod kątem rachunków za prąd. Decydując się na montaż pompy ciepła w domu, warto zwrócić uwagę na cechy, które wyróżniają to rozwiązanie:

 • w porównaniu z tradycyjnymi kotłami grzewczymi, pozwalają na znaczną oszczędność energii elektrycznej, równocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla;
 • biorąc pod uwagę współczynnik efektywności energetycznej COP wynoszący 5, możliwe jest uzyskanie dodatkowych oszczędności. Należy także pamiętać o tym, że decydując się na połączenie pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi, otrzymujemy połączenie idealne;
 • pompa ciepła Hitachi jest w stanie podgrzewać wodę do 80 stopni Celsjusza nawet przy -20 stopniach temperatury otoczenia, co także wpływa na jej wydajność;
 • cicha praca urządzenia oraz jego estetyka wykonania sprawiają, że doskonale pasuje ono do domowej przestrzeni;
 • kompatybilność z zasobnikami c. w. u. – wszystkie dostępne na rynku zbiorniki ciepłej wody użytkowej mogą zostać podłączone do pomp ciepła tego producenta;
 • możliwość zdalnego sterowania ogrzewaniem dzięki aplikacji Hitachi Hi-Kumo. Pozwala to na sterowanie pracą pompy ciepła Hitachi z dowolnego miejsca, by np. po powrocie do domu móc od razu korzystać z idealnie podgrzanej woda oraz ciepłego wnętrza.
 • Pompy ciepła Hitachi – cena

  Trudno jednoznacznie wskazać kwotę, jaką przyjdzie nam zapłacić, jeśli zdecydujemy się na pompy ciepła Hitachi. Cena uzależniona jest bowiem od wielu różnych czynników. Są to:

 • parametry urządzenia – takie, jak moc, pojemność wbudowanego zbiornika na wodę, a także ilość pobieranej energii elektrycznej;
 • model pompy – poszczególne, wyżej wymienione serie i modele pomp ciepła Hitachi cechują się różnymi udogodnieniami i dodatkowymi funkcjami, które mają wpływ na cenę urządzenia;
 • rodzaj ogrzewania w budynku mieszkalnym – zależnie od tego, jak duży metraż domu zamierzamy ogrzać oraz czy w grę wchodzą tradycyjne grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, potrzebny jest sprzęt, który spełni pokładane w nim przez nas oczekiwania.
 • Oznacza to, że w przypadku pompy ciepła Hitachi cena może się wahać nawet o kilka tysięcy złotych. Przykładowo pompa ciepła Hitachi Yutampo II może kosztować od 9. 969 zł do 11. 099 zł, zależnie od wybranych przez nas parametrów. Cena modelu pompy ciepła Yutaki M wynosi tymczasem – dla wersji RASM 8 kW: 17. 599 zł, RASM 11 kW trzyfazowa –20. 500 zł. Wersja 14-kilowatowa to koszt rzędu nawet 32. 300 zł. Rozstrzał jest spory, jednak ma to swoje plusy, dzięki którym pompy Hitachi zyskują zazwyczaj pozytywne opinie. W zależności bowiem od tego, jak dużymi środkami finansowymi dysponujemy oraz jakie są nasze oczekiwania względem kupowanego sprzętu, możliwy jest dobór urządzenia, w którym cena będzie szła w parze z jakością i możliwościami.

  Jakie jeszcze usługi związane z pompami ciepła znajdują się w ofercie firmy Hitachi?

  Firma Hitachi zapewnia, że produkowane przez nią pompy ciepła powietrze-woda pozwalają na podłączenie wszystkich instalacji w jeden, spójny system. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstaje jedna, zbiorcza instalacja, w skład której wchodzą: ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne i ogrzewanie basenowe. Wszystko to może być sterowane równocześnie dzięki sterownikowi Yutaki, który można umieścić w dowolnym pomieszczeniu lub za pośrednictwem aplikacji Hitachi Hi-Kumo.

  Ponadto decydując się na zakup pomp ciepła Hitachi u autoryzowanego dystrybutora możemy bez wątpienia liczyć na wsparcie serwisowe oraz doradztwo przy zakupie pompy ciepła, adekwatnej do naszego budynku, a także sprawną instalację tego urządzenia.

  Jakie są zalety pomp ciepła Hitachi?

  Zalety pomp ciepła Hitachi:

  możliwość dopasowania modelu do naszych potrzeb oraz zasobności portfela
  miły dla oka wygląd, pozwalający na montaż w dowolnym miejscu domu bez strat dla estetyki pomieszczenia
  kompatybilność z wszystkimi dostępnymi na rynku zasobnikami c. ;
  współpraca z klimakonwektorami, ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami
  klasa energetyczna sięgająca nawet A+++
  możliwość podłączenia do paneli fotowoltaicznych
  możliwość sterowania z dowolnego pomieszczenia w domu lub zdalnie, poprzez aplikację
  zapewnienie odpowiedniej temperatury nawet przy ujemnych temperaturach na zewnątrz
  niski pobór energii elektrycznej, wpływający na niskie rachunki za prąd

  Parametry i funkcjonalność

  Japoński koncern technologiczny Hitachi znany jest z najnowocześniejszych technologii i niezawodności oferowanych produktów, które wyróżniają się najwyższą jakością oraz maksymalną wydajnością. Dotyczy to również powietrznych pomp ciepła, które ten producent ma w swojej ofercie. Tym co cechuje pompy ciepła Hitachi, jest gwarancja wydajnej pracy nawet w temperaturze do -25°C oraz niski pobór energii elektrycznej, co ma naturalnie wpływ na wysokość rachunków za prąd. Co ważne, system ten jest również kompatybilny z kolektorami słonecznymi, zapewniając jeszcze większe oszczędności. Ze względu na wysoką temperaturę zasilania do 80°C pompę ciepła Hitachi dopasować można do wszystkich inwestycji, a dzięki niewielkim gabarytom można zamontować ją w małym pomieszczeniu gospodarczym, a nawet w kuchni.

  Informacje o autorze

  Katarzyna Fodrowska

  W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

  Połączenie montażowe Hitachi L19dp03c

  Bezpośredni link do pobrania Połączenie montażowe Hitachi L19dp03c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Połączenie montażowe Hitachi L19dp03c