Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf

Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf są doskonałym narzędziem do tworzenia pięknych, smacznych i zdrowych posiłków. Szybki start pozwala na gotowanie większych porcji składników w krótszym czasie. Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf zawierają wszystko, co musisz wiedzieć, aby uzyskać maksymalne wykorzystanie z urządzenia. Obejmują one informacje o ustawieniach temperatury i czasu, informacje o czyszczeniu i konserwacji urządzenia oraz szczegółowe instrukcje krok po kroku, aby pomóc Ci w przygotowaniu i serwowaniu idealnych dań.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf

Szybki start: tworzenie aplikacji Java na platformie Azure App Service - Azure App Service | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 25 min

Azure App Service zapewnia wysoce skalowalną, samonastosowywną usługę hostingu internetowego. W tym przewodniku Szybki start pokazano, jak za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure z wtyczką aplikacji internetowej platformy Azure dla programu Maven wdrożyć plik jar lub plik war. Użyj kart, aby przełączać się między instrukcjami java SE i Tomcat.

 • Java SETomcatJBoss EAP

  Jeśli narzędzie Maven nie jest preferowanym narzędziem programistycznym, zapoznaj się z naszymi podobnymi samouczkami dla deweloperów języka Java:

  • Gradle
  • IntelliJ IDEA
  • Eclipse
  • Visual Studio Code
  • Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

   1 — Korzystanie z usługi Azure Cloud Shell

   Na platforma Azure hostowane jest Azure Cloud Shell, interaktywne środowisko powłoki, z którego można korzystać w przeglądarce. Do pracy z usługami platformy Azure można używać programu Bash lub PowerShell w środowisku Cloud Shell. Możesz użyć Cloud Shell wstępnie zainstalowanych poleceń, aby uruchomić kod w tym artykule bez konieczności instalowania niczego w środowisku lokalnym.

   Aby uruchomić środowisko Azure Cloud Shell:

   OpcjaPrzykład/link
   Wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu bloku kodu lub polecenia. Wybranie pozycji Wypróbuj nie powoduje automatycznego skopiowania kodu lub polecenia do Cloud Shell. Przejdź do witryny https://shell. com lub wybierz przycisk Uruchom Cloud Shell, aby otworzyć środowisko Cloud Shell w przeglądarce. Wybierz przycisk Cloud Shell na pasku menu w prawym górnym rogu witryny Azure Portal. com/pl-pl/azure/includes/media/cloud-shell-try-it/hdi-cloud-shell-menu. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Cloud Shell w Azure Portal" data-linktype="relative-path"/>

   Aby użyć usługi Azure Cloud Shell:

   1. Uruchom usługę Cloud Shell.

   2. Wybierz przycisk Kopiuj w bloku kodu (lub bloku poleceń), aby skopiować kod lub polecenie.

   3. Wklej kod lub polecenie do sesji Cloud Shell, wybierając klawisze Ctrl+Shift+V w systemach Windows i Linux lub wybierając pozycję Cmd+Shift+V w systemie macOS.

   4. Wybierz klawisz Enter, aby uruchomić kod lub polecenie.

   2 — Tworzenie aplikacji w języku Java

   Java SETomcatJBoss EAP

   Sklonuj przykładowy projekt spring boot Wprowadzenie.

   git clone https://github. com/spring-guides/gs-spring-boot

   Przejdź do katalogu ukończonego projektu.

   cd gs-spring-boot/complete

   Wykonaj następujące polecenie narzędzia Maven w wierszu polecenia usługi Cloud Shell, aby utworzyć nową aplikację o nazwie helloworld:

   mvn archetype:generate "-DgroupId=example. demo" "-DartifactId=helloworld" "-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp" "-Dversion=1. 0-SNAPSHOT"

   Następnie zmień katalog roboczy na folder projektu:

   cd helloworld

   Sklonuj aplikację demonstracyjną sklepu Pet Store. com/agoncal/agoncal-application-petstore-ee7. git

   Zmień katalog na sklonowany projekt.

   cd agoncal-application-petstore-ee7

   3 — Konfigurowanie wtyczki Maven

   Proces wdrażania w usłudze Azure App Service będzie używać automatycznie poświadczeń platformy Azure z poziomu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Jeśli interfejs wiersza polecenia platformy Azure nie jest zainstalowany lokalnie, wtyczka Maven uwierzytelni się przy użyciu uwierzytelniania Oauth lub logowania urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz authentication with Maven plugins (Uwierzytelnianie za pomocą wtyczek maven).

   Uruchom poniższe polecenie programu Maven w celu skonfigurowania wdrożenia. To polecenie pomoże Ci skonfigurować system operacyjny App Service, wersję języka Java i wersję serwera Tomcat.

   mvn com. azure:azure-webapp-maven-plugin:2. 5. 0:configJava SETomcatJBoss EAP
  • Po wyświetleniu monitu z opcją Subskrypcja wybierz odpowiednią Subscription wartość, wprowadzając numer wydrukowany na początku wiersza.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją Aplikacja internetowa wybierz opcję domyślną, <create>naciskając klawisz Enter.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją systemu operacyjnego wybierz pozycję Linux, naciskając klawisz Enter.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją javaVersion wybierz pozycję Java 11.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją Warstwa cenowa wybierz pozycję P1v2.

  • Na koniec naciśnij klawisz Enter w ostatnim monicie, aby potwierdzić wybrane opcje.

   Please confirm webapp propertiesSubscription Id: ********-****-****-****-************AppName: spring-boot-1599007116351ResourceGroup: spring-boot-1599007116351-rgRegion: centralusPricingTier: P1v2OS: LinuxWeb server stack: Java SEDeploy to slot: falseConfirm (Y/N)? : Y[INFO] Saving configuration to pom.[INFO] ------------------------------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESS[INFO] Total time: 20. 925 s[INFO] Finished at: 2020-09-01T17:38:51-07:00
  • Po wyświetleniu monitu z opcją webcontainer wybierz pozycję Tomcat 8. 5.

   AppName: helloworld-1599003744223ResourceGroup: helloworld-1599003744223-rgWeb server stack: Tomcat 8. 5[INFO] Total time: 50. 785 s[INFO] Finished at: 2020-09-01T16:43:09-07:00
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit z opcją Subskrypcja, wybierz odpowiednią Subscription wartość, wprowadzając numer wydrukowany na początku wiersza.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją Aplikacja internetowa zaakceptuj opcję domyślną <create>, naciskając klawisz Enter.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją webContainer wybierz pozycję Jbosseap 7`

  • Po wyświetleniu monitu z opcją pricingTier wybierz pozycję P1v3

   AppName: petstoreee7-1623451825408ResourceGroup: petstoreee7-1623451825408-rgPricingTier: P1v3Java: Java 11Web server stack: Jbosseap 7Confirm (Y/N) [Y]: y[INFO] Total time: 01:01 min[INFO] Finished at: 2021-06-11T15:52:25-07:00

   Konfiguracje App Service można modyfikować bezpośrednio w pliku pom. xml. Poniżej wymieniono niektóre typowe konfiguracje:

   WłaściwośćWymaganeOpisWersja<schemaVersion>fałszOkreśl wersję schematu konfiguracji. Obsługiwane wartości to: v1, v2. 1. 2<subscriptionId>Określ identyfikator subskrypcji. 0. 1. 0+<resourceGroup>trueGrupa zasobów platformy Azure dla aplikacji internetowej. <appName>Nazwa aplikacji internetowej. <region>Określa region, w którym będzie hostowana aplikacja internetowa; wartość domyślna to centralus. Wszystkie prawidłowe regiony w sekcji Obsługiwane regiony. <pricingTier>Warstwa cenowa aplikacji internetowej. Wartość domyślna to P1v2 dla obciążenia produkcyjnego, podczas gdy B2 jest zalecanym minimum w przypadku tworzenia i testowania w języku Java. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz cennik App Service<runtime>Konfiguracja środowiska uruchomieniowego. com/microsoft/azure-maven-plugins/wiki/Azure-Web-App:-Configuration-Details" data-linktype="external">Szczegóły konfiguracji. <deployment>Konfiguracja wdrożenia.

   Należy zachować ostrożność w przypadku wartości <appName> i <resourceGroup> (helloworld-1590394316693 i helloworld-1590394316693-rg odpowiednio w pokazie), które będą używane później.

   4 — Wdrażanie aplikacji

   Po zakończeniu wszystkich konfiguracji w pliku pom możesz wdrożyć aplikację Java na platformie Azure za pomocą jednego polecenia.

   Java SETomcatJBoss EAP
   mvn package azure-webapp:deploy
   # Disable testing, as it requires Wildfly to be installed locally.mvn package azure-webapp:deploy -DskipTests

   Po zakończeniu wdrażania aplikacja będzie gotowa pod adresem http://<appName>. azurewebsites. net/ (http://helloworld-1590394316693. net w pokazie). Otwórz adres URL w lokalnej przeglądarce internetowej. Powinien zostać wyświetlony komunikat

   Java SETomcatJBoss EAP

   Gratulacje! Udało Ci się wdrożyć pierwszą aplikację Java w App Service.

   5 — Czyszczenie zasobów

   W poprzednich krokach utworzono zasoby platformy Azure w grupie zasobów. Jeśli nie potrzebujesz zasobów w przyszłości, usuń grupę zasobów z portalu lub uruchamiając następujące polecenie w Cloud Shell:

   az group delete --name <your resource group name; for example: helloworld-1558400876966-rg> --yes

   Wykonanie tego polecenia może potrwać około minutę.

   Oprogramowanie JBoss EAP jest dostępne tylko w wersji systemu Linux App Service. Wybierz przycisk Systemu Linux w górnej części tego artykułu, aby wyświetlić instrukcje szybki start dotyczące protokołu EAP platformy JBoss.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją systemu operacyjnego wybierz pozycję Windows, wprowadzając polecenie 1.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją javaVersion wybierz pozycję Java 11, wprowadzając polecenie 2.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją Warstwa cenowa wybierz pozycję P1v2, wprowadzając polecenie 10.

   Dane wyjściowe podsumowania będą wyglądać podobnie do fragmentu kodu pokazanego poniżej.

   AppName: spring-boot-1599007390755ResourceGroup: spring-boot-1599007390755-rgOS: Windows[INFO] Total time: 41. 118 s[INFO] Finished at: 2020-09-01T17:43:45-07:00
  • Po wyświetleniu monitu za pomocą opcji javaVersion wybierz pozycję Java 11, wprowadzając polecenie 2.

  • Po wyświetleniu monitu z opcją webContainer wybierz pozycję Tomcat 8. 5, wprowadzając polecenie 1.

   AppName: helloworld-1599003152123ResourceGroup: helloworld-1599003152123-rg[INFO] Total time: 03:03 min[INFO] Finished at: 2020-09-01T16:35:30-07:00

   Protokół JBoss EAP jest dostępny tylko w wersji systemu Linux App Service. Wybierz przycisk Linux w górnej części tego artykułu, aby wyświetlić instrukcje szybkiego startu dla protokołu EAP JBoss.

   Konfiguracje App Service można zmodyfikować bezpośrednio w pliku pom. Poniżej wymieniono niektóre typowe konfiguracje:

   Warstwa cenowa aplikacji internetowej. Wartość domyślna to P1v2 dla obciążenia produkcyjnego, podczas gdy B2 jest zalecaną minimalną wartością dla tworzenia i testowania języka Java. com/pricing/details/app-service/linux/" data-linktype="external">App Service Cennik

   Zachowaj ostrożność względem wartości <appName> i <resourceGroup> (helloworld-1590394316693 i helloworld-1590394316693-rg odpowiednio w pokazie), będą one używane później.

   Po zakończeniu wdrażania aplikacja będzie gotowa w wersji http://<appName>. Powinien zostać wyświetlony komunikat

   Gratulacje! Twoja pierwsza aplikacja Java została wdrożona w App Service.

   W poprzednich krokach utworzono zasoby platformy Azure w grupie zasobów. Jeśli w przyszłości nie potrzebujesz zasobów, usuń grupę zasobów z portalu lub uruchamiając następujące polecenie w Cloud Shell:

   Azure App Service zapewnia wysoce skalowalną, samoobsługową usługę hostingu internetowego. W tym samouczku Szybki start pokazano, jak wdrożyć aplikację Java SE w celu Azure App Service w systemie Linux przy użyciu Azure Portal. Aby wykonać kroki opisane w przewodniku Szybki start, który jest wdrażany w programie Tomcat lub JBoss EAP, wybierz jedną z powyższych opcji narzędzia Maven.

   Ten przewodnik Szybki start konfiguruje aplikację App Service w warstwie Bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami subskrypcji platformy Azure.

   W tym przewodniku Szybki start pokazano, jak wprowadzić te zmiany w przeglądarce bez konieczności instalowania narzędzi środowiska deweloperskiego na komputerze.

   Poniższe kroki możesz wykonać przy użyciu komputera z systemem Mac, Windows lub Linux. Po zainstalowaniu wymagań wstępnych wykonanie czynności trwa około pięciu minut.

   Do ukończenia tego przewodnika Szybki start potrzebne są następujące elementy:

  • Konto platformy Azure z aktywną subskrypcją. Utwórz bezpłatne konto.
  • Konto usługi GitHub do rozwidlenia repozytorium.
  • 1 — Rozwidlenie przykładowego repozytorium

  • W przeglądarce przejdź do repozytorium zawierającego przykładowy kod.

  • W prawym górnym rogu wybierz pozycję Rozwidlenie. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/fork-java-docs-spring-hello-world-repo. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający repozytorium Azure-Samples/java-docs-spring-hello-world w usłudze GitHub z wyróżnioną opcją Rozwidlenie. " data-linktype="relative-path"/>

  • Na ekranie Tworzenie nowego rozwidlenia potwierdź pola Nazwa właściciela i repozytorium. Wybierz pozycję Utwórz rozwidlenie. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/fork-details-java-docs-spring-hello-world-repo. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający stronę Tworzenie nowego rozwidlenia w usłudze GitHub na potrzeby tworzenia nowego rozwidlenia szablonu Azure-Samples/java-docs-spring-hello-world. " data-linktype="relative-path"/>

   Uwaga

   Powinno to spowodować przejście do nowego rozwidlenia. Adres URL rozwidlenia będzie wyglądać mniej więcej tak: https://github. com/YOUR_GITHUB_ACCOUNT_NAME/java-docs-spring-hello-world

  • W przeglądarce przejdź do repozytorium zawierającego przykładowy kod. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/fork-jboss-eap-sample-repo-agoncal-application-petstore-ee7. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający repozytorium agoncal/agoncal-application-petstore-ee7 w usłudze GitHub z wyróżnioną opcją Rozwidlenie. " data-linktype="relative-path"/>

   Powinno to spowodować przejście do nowego rozwidlenia. com/YOUR_GITHUB_ACCOUNT_NAME/agoncal-application-petstore-ee7

   2 — Tworzenie zasobów platformy Azure i konfigurowanie wdrożenia

  • Zaloguj się w witrynie Azure Portal.

  • Wpisz usługi aplikacji w wyszukiwaniu. W obszarze Usługi wybierz pozycję App Services. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-search-for-app-services. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Azure Portal z wpisem " app="" services"="" w="" polu="" tekstowym="" wyszukiwania. ="" w="" wynikach="" opcja="" usługi="" app="" services="" w="" obszarze="" usługi="" jest="" wyróżniona. "="" data-linktype="relative-path"/>

  • Na stronie Usługi App Services wybierz pozycję Utwórz. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-create-app-service. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający stronę usługi App Services w Azure Portal. Przycisk Utwórz na pasku akcji jest wyróżniony. " data-linktype="relative-path"/>

  • Wypełnij stronę Tworzenie aplikacji internetowej w następujący sposób.

  • Grupa zasobów: utwórz grupę zasobów o nazwie myResourceGroup.
  • Nazwa: wpisz globalnie unikatową nazwę aplikacji internetowej.
  • Publikowanie: wybierz pozycję Kod.
  • Stos środowiska uruchomieniowego: wybierz pozycję Java 11.
  • Stos serwera internetowego Java: wybierz pozycję Java SE (osadzony serwer sieci Web).
  • System operacyjny: wybierz pozycję Linux.
  • Region: wybierz region świadczenia usługi Azure blisko Ciebie.
  • plan App Service: utwórz plan usługi App Service o nazwie myAppServicePlan.
  • Stos serwera internetowego Java: wybierz pozycję Tomcat 8. 5 lub Tomcat 9. 0.
  • Stos serwera internetowego Java: wybierz pozycję Red Hat JBoss EAP 7.
  • Aby zmienić warstwę planu App Service, obok pozycji Sku i rozmiar wybierz pozycję Zmień rozmiar.

  • W selektorze specyfikacji na karcie Produkcja wybierz pozycję P1V3. Wybierz przycisk Zastosuj w dolnej części strony. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-create-app-service-select-tier-p1v3. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający selektor specyfikacji dla warstw cenowych planu App Service w Azure Portal. Produkcja, P1V3 i Zastosuj są wyróżnione. " data-linktype="relative-path"/>

  • Wybierz przycisk Przejrzyj i utwórz w dolnej części strony.

  • Po uruchomieniu walidacji wybierz przycisk Utwórz w dolnej części strony. Spowoduje to utworzenie grupy zasobów platformy Azure, planu usługi App Service i usługi App Service.

  • Po utworzeniu zasobów platformy Azure wybierz pozycję Przejdź do zasobu.

  • W obszarze nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Centrum wdrażania. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-configure-app-service-deployment-center. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający App Service w witrynie Azure Portal. Opcja Centrum wdrażania w sekcji Wdrażanie nawigacji po lewej stronie została wyróżniona. " data-linktype="relative-path"/>

  • W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Źródło. Na potrzeby tego przewodnika Szybki start wybierz pozycję GitHub.

  • W sekcji w usłudze GitHub wybierz następujące ustawienia:

  • Organizacja: wybierz organizację.
  • Repozytorium: wybierz pozycję java-docs-spring-hello-world.
  • Gałąź: wybierz pozycję main.
  • Gałąź: wybierz pozycję tomcat.
  • Repozytorium: wybierz pozycję agoncal-application-petstore-ee7.
  • Gałąź: wybierz pozycję master.
  • Wybierz pozycję Zapisz. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-configure-app-service-github-integration. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Centrum wdrażania dla App Service, koncentrując się na ustawieniach integracji z usługą GitHub. Przycisk Zapisz na pasku akcji jest wyróżniony. " data-linktype="relative-path"/>

   Porada

   W tym przewodniku Szybki start użyto usługi GitHub. Dodatkowe źródła ciągłego wdrażania to Bitbucket, Local Git, Azure Repos i External Git. FTPS jest również obsługiwaną metodą wdrażania.

  • Po zapisaniu integracji z usługą GitHub wybierz pozycję AdresURLprzeglądu>. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-portal-app-service-url. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przegląd zasobu App Service z wyróżnionym adresem URL. " data-linktype="relative-path"/>

   Przykładowy kod java SE jest uruchomiony w aplikacji internetowej Azure App Service Linux. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przykładową aplikację działającą na platformie Azure z wyświetlonym poleceniem " hello="" world! ". "="" data-linktype="relative-path"/>

   Gratulacje! Twoja pierwsza aplikacja Java została wdrożona w celu App Service przy użyciu Azure Portal.

   Przykładowy kod java Tomcat działa w aplikacji internetowej systemu Linux Azure App Service.

   Gratulacje! Pierwsza aplikacja Java została wdrożona w celu App Service przy użyciu Azure Portal.

   Zostanie wyświetlona strona zastępcza z komunikatem "Hej, deweloperzy języka Java! ". Kod nie jest jeszcze wdrażany pomyślnie. W następnym kroku zaktualizujemy przepływ pracy akcji usługi GitHub.

   3 — Aktualizowanie rozwidlenia w usłudze GitHub i wdrażanie zmian

   Java SETomcatJBoss EAP
  • Przejdź do rozwidlenia usługi GitHub w witrynie java-docs-spring-hello-world.

  • Na stronie repozytorium naciśnij klawisz . , aby uruchomić Visual Studio Code w przeglądarce.

   Adres URL zmieni się z GitHub. com na GitHub. dev. Ta funkcja działa tylko z repozytoriami, które mają pliki. Nie działa to w przypadku pustych repozytoriów. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-java-docs-spring-hello-world-repo-press-period. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający rozwidlenie repozytorium GitHub z adnotacją do naciśnięcia klawisza kropki. " data-linktype="relative-path"/>

  • Przejdź do pliku src/main/java/com/example/demo/DemoApplication. java. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/visual-studio-code-in-browser-navigate-to-application-controller. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Visual Studio Code w przeglądarce z wyróżnioną pozycją src/main/java/com/example/demo/DemoApplication. java w okienku Eksplorator. " data-linktype="relative-path"/>

  • Zmodyfikuj metodę sayHello, tak aby była wyświetlana wartość "Hello Azure! " zamiast "Hello world! "

   @RequestMapping("/")String sayHello() {return "Hello Azure! ";}
  • W okienku Kontrola źródła wybierz przycisk Zmiany etapu, aby przygotować zmianę. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/visual-studio-code-in-browser-stage-changes. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Visual Studio Code w przeglądarce z wyróżnioną nawigacją kontroli źródła na pasku bocznym, a następnie wyróżnionym przyciskiem Zmiany etapu w panelu sterowania źródłami. " data-linktype="relative-path"/>

  • Wprowadź komunikat zatwierdzenia, taki jak Hello Azure. Następnie wybierz pozycję Commit and Push (Zatwierdź i wypchnij). com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/visual-studio-code-in-browser-commit-push. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Visual Studio Code w przeglądarce, panel kontroli źródła z komunikatem zatwierdzenia " hello="" azure"="" i="" wyróżnionym="" przyciskiem="" commit="" and="" push="" (zatwierdzanie="" i="" wypychanie). "="" data-linktype="relative-path"/>

  • Po zakończeniu wdrożenia wróć do okna przeglądarki otwartego w kroku przechodzenia do aplikacji, a następnie odśwież stronę. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/hello-azure-in-browser. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający zaktualizowaną przykładową aplikację działającą na platformie Azure z komunikatem " hello="" azure! ". "="" data-linktype="relative-path"/>

  • Przejdź do rozwidlenia usługi GitHub w witrynie java-docs-spring-hello-world. Zmień gałąź na tomcat. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-java-docs-spring-hello-world-repo-tomcat-branch. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający rozwidlone repozytorium GitHub z wyróżnioną gałęzią. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-java-docs-spring-hello-world-repo-tomcat-branch-press-period. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający rozwidlenie repozytorium GitHub w gałęzi tomcat z adnotacją do naciśnięcia klucza kropki. " data-linktype="relative-path"/>

  • Przejdź do rozwidlenia usługi GitHub agoncal-application-petstore-ee7. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-agoncal-application-petstore-ee7-repo-press-period. " data-linktype="relative-path"/>

  • Przejdź do pliku YML GitHub Actions utworzonego w witrynie . github/workflows. Zaktualizuj wiersz tak mvn clean install, aby zawierał -DskipTestselement. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/visual-studio-code-in-browser-jboss-eap-maven-skip-tests. " data-linktype="relative-path"/>

   W przypadku zatwierdzenia i wypchnięcia zmian w tym momencie kod zostanie wdrożony w Azure App Service. Zobaczysz jednak komunikaty, że platforma aplikacji dla przedsiębiorstw Red Hat JBoss jest uruchomiona. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/azure-app-service-jboss-eap-default-eap-page. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Azure App Service JBoss EAP w przeglądarce z domyślnym symbolem zastępczym JBoss EAP7. " data-linktype="relative-path"/>

   Kluczowym komunikatem na tym ekranie jest wdrożenie własnej wojny ze ścieżką / kontekstową. Dlatego musimy ustawić ścieżkę kontekstu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy folder src/main/webapp/WEB-INF/ i utwórz nowy plik o nazwie jboss-web. xml, aby ustawić katalog główny kontekstu na /. Wprowadź następującą zawartość:

   <jboss-web><context-root>/</context-root></jboss-web>
  • W okienku Kontrola źródła umieść kursor na pozycji Zmiany, wybierz przycisk Stage Changes (Zmiany etapu), aby przygotować pliki. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-agoncal-application-petstore-ee7-stage-changes. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Visual Studio Code w przeglądarce z wyróżnioną nawigacją kontroli źródła na pasku bocznym, a następnie wyróżnionym przyciskiem Zmiany etapu w okienku Kontrola źródła. " data-linktype="relative-path"/>

  • Wprowadź komunikat zatwierdzenia, taki jak Updating JBoss EAP Azure App Service configuration. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/github-forked-agoncal-application-petstore-ee7-commit-push. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający Visual Studio Code w przeglądarce panel kontroli źródła z komunikatem zatwierdzenia " aktualizowanie="" konfiguracji="" azure="" app="" service="" protokołu="" jboss="" eap"="" i="" wyróżnionym="" przyciskiem="" commit="" and="" push="" (zatwierdzanie="" i="" wypychanie). png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający zaktualizowaną przykładową aplikację działającą na platformie Azure z wyświetloną pozycją " yaps="" petstore="" ee7". "="" data-linktype="relative-path"/>

   4 — Zarządzanie nową aplikacją platformy Azure

  • Przejdź do witryny Azure Portal, aby zarządzać utworzoną aplikacją internetową. Wyszukaj i wybierz pozycję App Services. ="" w="" wynikach="" wyróżniono="" opcję="" app="" services="" w="" obszarze="" usługi. "="" data-linktype="relative-path"/>

  • Wybierz nazwę aplikacji platformy Azure. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/app-service-list. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający listę usług App Services na platformie Azure. Nazwa demonstracyjnej usługi App Service została wyróżniona. " data-linktype="relative-path"/>

   Zostanie wyświetlona strona Przegląd aplikacji internetowej. W tym miejscu możesz wykonywać podstawowe zadania zarządzania, takie jak Przeglądanie, zatrzymywanie, ponowne uruchamianie i usuwanie. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/app-service-details. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający stronę przeglądu App Service w Azure Portal. Na pasku akcji wyróżniono grupę przycisków Przeglądaj, Zatrzymaj, Zamień (wyłączone), Uruchom ponownie i Usuń. " data-linktype="relative-path"/>

   Menu aplikacji internetowej udostępnia różne opcje konfigurowania aplikacji.

   Po zakończeniu pracy z przykładową aplikacją możesz usunąć wszystkie zasoby aplikacji z platformy Azure. Nie będą naliczane dodatkowe opłaty i nie będą naliczane opłaty za subskrypcję platformy Azure. Usunięcie grupy zasobów spowoduje również usunięcie wszystkich zasobów w grupie zasobów i jest najszybszym sposobem usunięcia wszystkich zasobów platformy Azure dla aplikacji.

  • Na stronie Przegląd App Service wybierz utworzoną wcześniej grupę zasobów.

  • Na stronie grupy zasobów wybierz pozycję Usuń grupę zasobów. Potwierdź nazwę grupy zasobów, aby zakończyć usuwanie zasobów.

   W tym przewodniku Szybki start pokazano, jak wprowadzić te zmiany w przeglądarce bez konieczności instalowania narzędzi środowiska programistycznego na maszynie. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przykładową aplikację Java SE działającą na platformie Azure z wyświetloną pozycją " hello="" world! ". png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przykładową aplikację Tomcat działającą na platformie Azure z wyświetloną pozycją " hello="" world! ". "="" data-linktype="relative-path"/>

   2 — Wdrażanie na platformie Azure

  • System operacyjny: wybierz pozycję Windows.
  • Wybierz sekcję Wdrażanie. W obszarze GitHub Actions ustawienia w obszarze Ciągłe wdrażanie wybierz pozycję Włącz. com/pl-pl/azure/app-service/media/quickstart-java/create-web-app-deployment-section. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Wdrażanie kreatora Tworzenie aplikacji internetowej w Azure Portal. Wdrożenie — druga sekcja — jest wyróżniona. W obszarze GitHub Actions ustawień wyróżniono również opcję Włącz ciągłego wdrażania. " data-linktype="relative-path"/>

  • W sekcji w obszarze GitHub Actions szczegółów wybierz następujące ustawienia:

  • Konto usługi GitHub: zaloguj się do swojego konta usługi GitHub.
  • Po utworzeniu zasobów wybierz pozycję Przejdź do zasobu. Na utworzonej stronie App Service wybierz pozycjęAdres URLprzeglądu>.

   3 — Aktualizowanie w usłudze GitHub i ponowne wdrażanie kodu

   Następne kroki

Dodatkowe zasoby

Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje szybkiego startu Frigidaire Fdb737gf