Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd

Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd jest przeznaczona do szybkiego i bezpiecznego startu urządzenia. Zawiera wszystkie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, a także ważne informacje dotyczące funkcji i ustawień urządzenia. Instrukcja zawiera szczegóły dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także informacje dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów energii. Ponadto instrukcja zawiera wszystkie informacje o wszystkich funkcjach, które można wykorzystać w Frigidaire Feb27s5gcd, a także porady dotyczące operacji i instalacji. Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd zawiera również ważne informacje dotyczące zdarzeń losowych i wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd

Instrukcja - Procedura w firmie

 • Strona główna
 • wzory
 • Blog
 • Regulamin
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych. Druk dokumentu BHP dla stanowiska pracownika administracyjnego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi biura, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi podczas pracy biurowej tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, właściwej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjno-grzewczych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych oraz zmianę ulokowania podręcznych środków gaśniczych. Instrukcja BHP przy obowiązkach administracyjno - biurowych zawiera także informację dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku w dokumentacji i biurku, zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz oświetlenie. Instrukcja BHP dla biur wskazuje na zachowania pracownika w razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika administracyjnego Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy z monitorem ekranowym, które bezpośrednio oddziałują na pracownika. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym definiuje, że tylko osoba nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznała się z niniejszą instrukcją może prowadzić czynności służbowe z użyciem monitora ekranowego. Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na wymagania dotyczące przestrzegania zasad ergonomii danego stanowiska, właściwego nachylenia ekranu, odległości miedzy monitorami, odpowiednich warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz reagowaniem w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, zawiera także informację opisującą czynności po zakończeniu pracy z monitorem ekranowym oraz niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki użytkowania zamrażarek, lad chłodniczych oraz szaf chłodzących, wpływające na bezpieczeństwo osób korzystających z wymienionych urządzeń. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych wskazuje, że sprzęt ten mogą obsługiwać znający zasady zatowarowywania wskazanych urządzań oraz odpowiedniego ich opakowywania. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych, odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zwraca uwagę na technikę mycia maszyn chłodniczych tzn. wykonywania czyszczenia za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie z detergentem i później w wodzie czystej. Wzór Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zawiera punkt dotyczący maksymalnego czasu składowania produktów, w różnych komorach chłodniczych oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych powinna być zamieszczona w widocznym miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych. Druk formularza określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na warunki obsługi maszyn szwalniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo osób wykonujących prace na danym urządzeniu. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych wskazuje, że sprzęt na szwalni mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe, instruktaż bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla obsługiwanych maszyn. Dokument Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. działania mechanizmów głowicy: tworzenia ściegu, regulacji, sterowania; systemu nawijania nici oraz układu włączania i wyłączania transportera. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zwraca uwagę, aby wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, nie stwarzając żadnych zagrożeń. Wzór Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia oraz po zakończeniu obsługi maszyn na szwalni tj. zachowania szczególnej ostrożności podczas właściwego oczyszczania urządzania oraz sprzątania stanowiska pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą: praca na maszynie bez osłon, samodzielne naprawy, dopuszczanie do pracy osób nieuprawnionych czy palenie papierosów na stanowisku pracy. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP mycia rąk. Druk dokumentu w kategorii BHP, który opisuje najważniejsze aspekty dotyczące higieny i dezynfekcji dłoni. Instrukcja BHP mycia rąk powinna być umieszczona w łazience, przy umywalce na stanowisku mycia dłoni, dyspenserze z mydłem lub preparatem odkażającym. Instrukcja BHP mycia rąk powinna zawierać uwagi ogólne dotyczące przestrzegania higieny osobistej, która jest obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej z zakładzie. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP mycia rąk zawiera opis oraz ilustrację z techniką dotyczącą czynności mycia dłoni oraz dezynfekcji, które pracownik powinien wykonać zanim przystąpi do pracy. Przed myciem rąk należy zdjąć zegarek, pierścionki oraz pozostałą biżuterię. Wzór dokumentu Instrukcja BHP mycia rąk posiada także uwagi dotyczące pozostawienia miejsca w porządku oraz nie dotykania umytymi i odkażonymi dłońmi elementów, które mogą być nośnikiem bakterii lub być niehigieniczne ( pojemnik na ręczniki, kosz) Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do krojenia produktów mięsnych. Plansza z Instrukcją BHP obsługi krajalnicy do mięsa powinna znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera ogólne adnotacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze krajalnicy, głównie pod katem teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika, wykonującego prace na wskazanym urządzeniu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed przystąpieniem do czynności z użyciem krajalnicy sprawdzić ogólny stan urządzenia, zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, skontrolować noże oraz wyposażenia pomocniczego. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków tj., aby koncentrować się na czynności krojenia i nie dopuszczać do stanowiska osób nieupoważnionych. Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa opisuje także sposób postępowania z krajalnicą po zakończeniu pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP, niezbędne podczas pracy z krajalnicą. Druk dokumentu Instrukcjia BHP obsługi krajalnicy do mięsa pomocna w branżach tj. gastronomia, zakłady mięsne, masarnie, ubojnie oraz rozbior mięsa, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo. Opis: gotowy wzór/szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi myjki karcher. Wzór formularza regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego dozującego wodę. Instrukcja BHP obsługi myjki karcher powinna być umieszczona w dostępnym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze karchera, zwłaszcza sprawdzenia stanu osłon oraz prawidłowego ustawienia włącznika głównego. Instrukcja BHP upomina, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan przewodów, poziom oleju oraz szczelność pomp. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera punkt wskazujący na zasady bezpiecznego wykonywania pracy tj., aby nie kierować strumienia wody w stronę osób, urządzeń elektrycznych oraz nie dokonywać samodzielnych napraw. Instrukcja BHP obsługi myjki wskazuje również na sposób zabezpieczenia kerchera po zakończanej eksploatacji i uprzątnięcia stanowiska pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innymi zagrożeniami miejscowymi z udziałem ognia. Ogólna Instrukcja przeciwpożarowa BHP powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja ppoż. BHP wskazuje, iż wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki społecznej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w tej instrukcji. Instrukcja przeciwpożarowa upomina, że każdy pracownik powinien być zapoznany z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego oraz podręcznych środków gaśniczych w miejscu pracy. Wzór druk Instrukcja przeciwpożarowa BHP zawiera punkty dotyczące zapobiegania pożarom w obiektach oraz na terenach przyległych, a także spis czynności zabronionych. Instrukcja ppoż. BHP posiada również załącznik postaci Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, która opisuje zasady działania w sytuacji wystąpienia pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. Instrukcja BHP ppoż. oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru do pobrania za darmo. Do pobrania na stronie także: lista audytowa sprawdzająca stan przygotowania przeciwpożarowego w firmie (obejmuje min. sprzęt gaśniczy i ciągi ewakuacyjno - komunikacyjne), oraz Harmonogram przeglądów BHP Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu. Instrukcja BHP obsługi frytownicy / frytkownicy. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący czynników oddziałujących w sektorze gastronomii na bezpieczeństwo osób korzystających z frytownicy lub frytkownicy. Instrukcja BHP obsługi frytownicy powinna być umieszczona w dostępnym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi frytkownicy tj. sprawdzenie stanu instalacji a w szczególności uziemienia oraz przygotowanie odpowiedniej ilość i rodzaju surowców potrzebnych do wykonania pracy. Instrukcja BHP upomina, aby w żadnym wypadku nie korzystać z pustej frytownicy, tzn. bez oleju lub frytury (tłuszczy stałych). Wzór druku Instrukcji BHP użytkowania frytkownicy zawiera punkty dotyczące eksploatacji i czyszczenia frytkownicy, w tym uwagę, że frytownica nie może być nigdy zanurzona w wodzie lub trzymana pod bieżącą wodą. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera paragraf opisujący zasady postępowania w przypadku zapalenia się tłuszczu oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń. Wzór planszy w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki obsługi zmywarki do naczyń, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tego sprzętu. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń wskazuje, że urządzenie to mogą obsługiwać pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe, bhp i p. poż., a ich stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem lekarskim. Dokument Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. Dokument BHP obsługi zmywarki do naczyń zwraca uwagę na sprawdzenie czystości filtrów i ramion myjących, otwarcia wodnego zaworu oraz obecności środka myjącego w dozowniku. Wzór Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń zawiera punkt dotyczący przebiegu mycia naczyń, charakterystykę czynności zabronionych oraz opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń powinna być zamieszczona w widocznym miejscu. Darmowa instrukcja bhp zmywarka do naczyń do pobrania za darmo.
 • Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowegoWniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego do przelewu. Zmiana numeru konta bankowego wymaga powiadomienia wszystkich instytucji, które mogą korzystać z tej informacji. Dla pracownika druk wniosku o zmianę numeru konta bankowego, stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę dotychczasowego numeru rachunku bankowego, na które pracodawca będzie przelewał wynagrodzenie…
 • Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika 2023Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba… Instrukcja BHP obsługa ekspresu do kawyInstrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy. Druk planszy informacyjnej, zawierającej punkty dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego obsługiwania urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego pracowników w barach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy odnosi się do konieczności jego instalacji i obsługi… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Wniosek o delegowanie pracownikaWniosek o delegowanie pracownika wzór / wniosek delegację dla pracowników. Druk oddelegowania pracowników / delegacyjny wypełnia przełożony chcący wysłać swoich podwładnych w delegację / krajową, za granicę czy szkolenie. Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż ustalona w umowie o pracę. Może… Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanieWczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego z funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać świadczenie urlopowe lub dopłacić do tzw. wczasów pod gruszą. Zakład… Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyńInstrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń wskazuje, że urządzenie to mogą obsługiwać pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe, bhp… Karta pracy kierowcyKarta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i… PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejgotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT… Godzinowa lista obecnościGodzinowa lista obecności stanowi druk dokumentu ewidencji czasu pracy pracowników. Godzinowa lista obecnosci w pracy posiada w tabelarycznym układzie wszelkie niezbędne dane, umożliwiające rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia. Wzór Godzinowa lista pracy powien zawierać dane tj. nagłówek, wskazaniene na dany miesiac i podział na kolejne dni kalendarzowe. W tabeli… Program szkolenia tematy BHPProgram szkolenia BHP okrsowego oraz stanowiskowego, powinny stanowić załącznik do dzienników każdego ze szkoleń wymaganych przy kontrolach PIP. Druk dokumentu Program szkolenia BHP zwiera tabę w której należy umieścić spis tematów, które powinny być opracowywane zarówno podczas szkoleń wstępnych, okresowych jak i instruktaży stanowikowych, oraz wymiar czasowy, kótry będzie im… Instrukcja BHP rozmrażania lodówkiInstrukcja BHP rozmrażania lodówki jest dokumentem, który szczegółowo opisuje procedurę eksploatacji urządzeń chłodniczych tj. lodówki, chłodziarki, lady czy szafy chłodnicze. Plansza BHP odnosi się do wymagań sanitarnych sanepidu oraz dotyczących postępowania z żywnością HACCP, zgodnie z którymi każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub dystrybucja żywnością, jest zobowiązane do przestrzegania reguł… Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznegoInstrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz… Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcęPodanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę. Należy pamiętać, że… Skierowanie na szkolenie BHPSkierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie…
Jesteś tutaj:Instrukcja»Instrukcja - Procedura w firmie

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

PODSTAWOWE INFORMACJE RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE Ręczne prace transportowe- to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewaczINSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Kruszarka do lodu TRHB-12Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

REGULAMIN PRACOWNI CERAMIKIREGULAMIN PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ 1. Pracownia fotograficzna jest miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fotografii. 3. Uczeń może przystąpić do zajęć jeżeli: został zapoznany

Mobicool Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Mobicool Nr produktu 841298 Strona 1 z 5 3 Przeznaczenie do użycia Urządzenie chłodzące służy do chłodzenia żywności. Urządzenie posiada także dodatkową funkcję podgrzewania. Urządzenie

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNANAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Laser AL 02. Strona 1 z 5INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Pompa fontannowa AP-388tINSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Kuchenka indukcyjna MODEL:INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1. 0-08. 2008 Stalgast sp. z o. o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel. : 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www. stalgast. com email: stalgast@stalgast. com

Ręczne prace transportoweKONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18. 06. 2015 r. Ręczne prace transportowe mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż.

ZGRZEWARKA IMPULSOWAZGRZEWARKA IMPULSOWA Typ - PFS Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR PFS KS PPUH ITAX Sp. sklep. itax. net. pl biuro@itax. pl SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ gwarancja 2. Przeznaczenie 3. Opis budowy i

WENTYLATOR BIURKOWY R-856Instrukcja obsługi WENTYLATOR BIURKOWY R-856 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. pl/134491957-Mini-piekarnik-r-2148. html">MINI PIEKARNIK R-2148Instrukcja obsługi MINI PIEKARNIK R-2148 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/160726033-Instrukcja-obslugi-grill-r-256. html">Instrukcja obsługi GRILL R-256Instrukcja obsługi GRILL R-256 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Instrukcję należy zachować. pl/16004631-Olsztyn-grudzien-2012-rok. html">Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-TMaszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Nr produktu 000676422INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art. : 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej. pl/107566720-Niszczarka-tnaca-w-poprzek-x7cd. html">Niszczarka tnąca w poprzek X7CDNiszczarka tnąca w poprzek X7CD Instrukcja obsługi 91607 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W szczególności należy zapoznać się z poniższymi

MIKSER DO FRAPPE R-447Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/68027478-Instrukcja-obslugi-szatkownica. html">INSTRUKCJA OBSŁUGI SzatkownicaSTALGAST Sp. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www. com; e-mail:stalgast@stalgast. com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCHSzkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Frigidaire Feb27s5gcd