Biała księga techniczna Emerson Aventics St6

Biała księga techniczna Emerson Aventics St6 jest zbiorem informacji o komponentach, systemach i technologii Aventics. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sterowników pneumatycznych, napędów i systemów sterowania. Książka zawiera opisy systemu, opis technologii, specyfikacje, instrukcje montażu oraz informacje o konfiguracji. Omawia również możliwości i korzyści płynące z wykorzystania tej technologii. Książka jest narzędziem do wykorzystania w celu wyjaśnienia, w jaki sposób systemy i technologie Aventics mogą być wykorzystywane w celu uzyskania optymalnych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna Emerson Aventics St6

"Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da".
prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk

"Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych".
Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New England Journal of Medicine”

Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19

Oddajemy do Państwa rąk "Białą księgę pandemii koronawirusa", w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
c. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
e. Maski.
f. Szczepienia przeciw COVID-19.
g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te „pandemie” charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR) na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie "Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy", a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:
"Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR – przyp. red. ], która mieści się w granicach sezonowej grypy".

Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

Materiałem uzupełniającym do „Białej księgi pandemii koronawirusa” jest pendrivie (o pojemności 64 GB), którego zawartość można pobrać bezpłatnie lub kupić fizycznie: https://ordomedicus. org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-pendrive/

O AUTORACH

Lek. Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, elektrokardiolog. Kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku. Autor i współautor raportów: Ani jednej łzy – ochrona zdrowia w pandemii, wyd. WEI oraz Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19. Część druga – aspekty zdrowotne, wyd. naukowe Ordo Iuris.

R. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii czynnie przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś w 2004 r. Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym.
Prowadzi działalność w ramach Kancelarii J&Z Adwokaci i Radcowie prawni w Bielsku-Białej. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Marek Płonka i Partnerzy. Od ponad 2 lat wspiera Polaków w obronie praw i wolności obywatelskich w związku z wprowadzanymi restrykcjami i nakazami okołopandemicznymi.

Dr n. Dorota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci i rehabilitacji medycznej. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB); asystent w Klinice Chorób Dzieci UMB, Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UMB, a następnie Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” UMB. Autorka m. in. artykułu: Neurologic adverse events following vaccination 2012 w Progres in Health Sciences. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Dr Marek Sobolewski, pracownik Zakładu Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy na temat zastosowania wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych.
Zajmuje się naukowo praktycznym zastosowaniem metod statystycznych do analizy danych medycznych i przestrzennych, czyli międzynarodowych, regionalnych lub powiatowych danych dotyczących demografii i poziomu życia.
Współautor ponad 100 artykułów naukowych dotyczących w znacznej części analizy danych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, z czego ponad 20 opublikowano w renomowanych czasopismach statystycznych, posiadających Impact Factor. Indeks Hirscha dr. Sobolewskiego wynosi 12.
Tematyka prac badawczych w ramach działalności naukowej oraz opracowań wykonywanych dla firm farmaceutycznych i placówek ochrony zdrowia to między innymi:

analizy farmakoekonomiczne leków pod kątem efektywności i kosztów wpisania ich na listę refundacyjną;
analizy biorównoważności leków generycznych;
model decyzyjny dla kosztów i efektywności wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko ospie wietrznej;
analiza skuteczności metod rehabilitacyjnych dla chorych po udarze mózgu;
analiza występowania otyłości wśród dzieci na Ukrainie (opracowanie pierwszych w tym kraju siatek centylowych wzrostu, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index);
udział w opracowaniu nieinwazyjnego testu diagnostycznego wspomagającego wykrywanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) – publikacja uwzględniona w rekomendacjach European Association for the Study of the Liver;
analiza warunków pracy pielęgniarek pod kątem wypalenia zawodowego;
ocena wpływu dolegliwości związanych z łuszczycą na ogólną jakość życia;
analiza skuteczności diagnostyki i leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, neurologicznych, kardiologicznych i wielu innych. Piotr Witczak, biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych z dziedziny biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych). Był współkoordynatorem merytorycznym projektu Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej realizowanym przez AOTMiT.

SPIS TREŚCI

Wstęp 9
Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19 9
Zmiana definicji pandemii 13
Testy PCR, które nie wykrywają zakażenia 14
Medycyna oparta na dowodach 17
Iluzja medycyny opartej na dowodach 18
Medycyna jako narzędzie kontroli społecznej, czyli o biopolityce, biowładzy, medykalizacji, farmaceutykalizacji i genetyzacji 21
Międzynarodowy traktat antypandemiczny WHO 24
„Zostań w domu”, czyli rzecz o tzw. lockdownach i zamykaniu drzwi szpitali przed chorymi 25
Zamykanie szkół 28
Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem 29
Maski 31
Preparaty genetyczne przeciwko COVID-19 34
Perspektywa prawna 39
Dla myślących samodzielnie 40
O Fundacji Ordo Medicus 41
2. O autorach 43
3. Diagnostyka „COVID-19” 47
Streszczenie 47
Charakterystyka i podstawowe wady diagnostyki COVID-19 52
Diagnostyka COVID-19 w praktyce 64
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w okresie „pandemii COVID-19” 78
Masowa histeria i epidemie, których nie było 81
Podsumowanie 87
Piśmiennictwo 87
4. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii covid -19 i wiarygodność oficjalnych statystyk dla przypadków „z covid ” i „na covid ” 95
Streszczenie 95
Skuteczność i szkodliwość lockdownu na podstawie dostępnej literatury naukowej 100
Lockdown i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii covid -19 – analiza statystyczna 110
Piśmiennictwo 126
5. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19” 131
Streszczenie 131
Ocena skuteczności 132
Ocena bezpieczeństwa 136
Ocena stosunku korzyści do strat 141
Piśmiennictwo 143
6. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19” 151
Streszczenie 151
Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i stosunku korzyści do strat 152
Piśmiennictwo 157
7. Maski 161
Streszczenie 161
Ocena skuteczności 162
Ocena bezpieczeństwa 176
Ocena stosunku korzyści do strat 187
Piśmiennictwo 193
8. Szczepienia przeciw COVID-19 209
Streszczenie 209
Wstęp 213
Ocena skuteczności 217
Ocena bezpieczeństwa 227
Ocena stosunku korzyści do strat 266
Piśmiennictwo 278
9. Opinia prawna dotycząca skutków działań prawnych podjętych przez państwowe i prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19 311
Streszczenie 311
I. Wprowadzenie 314
II. Podstawy prawne 315
III. Stan faktyczny 317
IV. Stan prawny 319
V. Wnioski i podstawy potencjalnej odpowiedzialności 380
Podpisy poparcia 417
Aneks 1. Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus w sprawie skutków restrykcji rządowych dla funkcjonowania służby zdrowia w latach 2020-2021 419
Aneks 2. Petycja Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw COVID-19 425
Aneks 3. Zarys medycyny opartej na dowodach 431

Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać rygorystyczny wymóg płacenia za transakcje o wartości przewyższającej wartość 15 000 zł, zawartych z czynnymi podatnikami VAT, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Biała Księga).

 • Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.
 • Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
 • Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Biała księga podatników” – na stronie internetowej od 01. 09. 2019 r. udostępniona została baza danych podatników którzy byli lub są czynnymi podatnikami VAT https://www. pod a tki. gov. pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Od 1 stycznia 2020 tylko na te rachunki będzie można dokonywać przelewów związanych z działalnością gospodarczą. Za przelewy na inne konta wejdą sankcje karne w postaci WYRZUCENIE Z KOSZTÓW PŁATNOŚCI dokonanych na inne konto.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcjiokreślonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wartość transakcji ponad 15. 000zł):

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką) lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – BIAŁEJ KSIĘDZE – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Jakie dane zawiera Biała Księga?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • W odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • Zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
 • Wykaz zawiera następujące dane podmiotów:

 • Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • a) status podmiotu:

  a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

  b) zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

  3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

  4. Numer PESEL, o ile podmiot posiada;

  5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

  6. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

  7. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

  8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

  11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  Strona 2 z 13
  12. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 13)numery rachunków rozliczeniowych, Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  13. Numery rachunków rozliczeniowych.

  Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  Autor:

  Andrzej Puchalski, członek Zarządu DGCS S. A

  Opis

  Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da.

  prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk

  Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych.

  Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New England Journal of Medicine”

  Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19

  Oddajemy do Państwa rąk Białą księgę pandemii koronawirusa, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

  a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
  b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
  c. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
  d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
  e. Maski.
  f. Szczepienia przeciw COVID-19.
  g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

  11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy1, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te „pandemie” charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR)2 na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

  W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:

  Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR – przyp. red. ], która mieści się w granicach sezonowej grypy.

  Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

  O autorach

  Lek. Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, elektrokardiolog. Kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku. Autor i współautor raportów: Ani jednej łzy – ochrona zdrowia w pandemii, wyd. WEI oraz Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19. Część druga – aspekty zdrowotne, wyd. naukowe Ordo Iuris.

  R. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii czynnie przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś w 2004 r. Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym.

  Prowadzi działalność w ramach Kancelarii J&Z Adwokaci i Radcowie prawni w Bielsku-Białej. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Marek Płonka i Partnerzy. Od ponad 2 lat wspiera Polaków w obronie praw i wolności obywatelskich w związku z wprowadzanymi restrykcjami i nakazami okołopandemicznymi.

  Dr n. Dorota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci i rehabilitacji medycznej. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB); asystent w Klinice Chorób Dzieci UMB, Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UMB, a następnie Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” UMB. Autorka m. in. artykułu: Neurologic adverse events following vaccination 2012 w Progres in Health Sciences. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

  Dr Marek Sobolewski, pracownik Zakładu Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy na temat zastosowania wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych.

  Zajmuje się naukowo praktycznym zastosowaniem metod statystycznych do analizy danych medycznych i przestrzennych, czyli międzynarodowych, regionalnych lub powiatowych danych dotyczących demografii i poziomu życia.

  Współautor ponad 100 artykułów naukowych dotyczących w znacznej części analizy danych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, z czego ponad 20 opublikowano w renomowanych czasopismach statystycznych, posiadających Impact Factor. Indeks Hirscha dr. Sobolewskiego wynosi 12.

  Tematyka prac badawczych w ramach działalności naukowej oraz opracowań wykonywanych dla firm farmaceutycznych i placówek ochrony zdrowia to między innymi:

  • analizy farmakoekonomiczne leków pod kątem efektywności i kosztów wpisania ich na listę refundacyjną;
  • analizy biorównoważności leków generycznych;
  • model decyzyjny dla kosztów i efektywności wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko ospie wietrznej;
  • analiza skuteczności metod rehabilitacyjnych dla chorych po udarze mózgu;
  • analiza występowania otyłości wśród dzieci na Ukrainie (opracowanie pierwszych w tym kraju siatek centylowych wzrostu, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index);
  • udział w opracowaniu nieinwazyjnego testu diagnostycznego wspomagającego wykrywanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) – publikacja uwzględniona w rekomendacjach European Association for the Study of the Liver;
  • analiza warunków pracy pielęgniarek pod kątem wypalenia zawodowego;
  • ocena wpływu dolegliwości związanych z łuszczycą na ogólną jakość życia;
  • analiza skuteczności diagnostyki i leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, neurologicznych, kardiologicznych i wielu innych.

  Dr n. Piotr Witczak, biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych z dziedziny biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych). Był współkoordynatorem merytorycznym projektu Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej realizowanym przez AOTMiT.

  Spis treści

  Wstęp…………………………………………………………. 9
  Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19……………………………………………………….. 9
  Zmiana definicji pandemii………………………….. 13
  Testy PCR, które nie wykrywają zakażenia……14
  Medycyna oparta na dowodach ………………….. 17
  Iluzja medycyny opartej na dowodach………….. 18
  Medycyna jako narzędzie kontroli społecznej, czyli o biopolityce, biowładzy, medykalizacji,
  farmaceutykalizacji i genetyzacji………………….. 21
  Międzynarodowy traktat antypandemiczny WHO………………………………………………………….. 24
  „Zostań w domu”, czyli rzecz o tzw. lockdownach i zamykaniu drzwi szpitali
  przed chorymi…………………………………………… 25
  Zamykanie szkół……………………………………….. 28
  Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe temperatury
  i restrykcje związane z podróżowaniem……….. 29
  Maski…………………………………………………………31
  Preparaty genetyczne przeciwko COVID-19… 34
  Perspektywa prawna……………………………………39
  Dla myślących samodzielnie………………………. 40
  O Fundacji Ordo Medicus……………………………41
  2. O autorach…………………………………………………. 43
  3. Diagnostyka „COVID-19”……………………………47
  Streszczenie……………………………………………….. 47
  Charakterystyka i podstawowe wady diagnostyki COVID-19………………………………………….. 52
  Diagnostyka COVID-19 w praktyce……………. 64
  Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w okresie „pandemii COVID-19”…………………………….. 78
  Masowa histeria i epidemie, których nie było.. 81
  Podsumowanie……………………………………………87
  Piśmiennictwo……………………………………………. 87
  4. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii covid -19
  i wiarygodność oficjalnych statystyk dla przypadków „z covid ” i „na covid ”………………95
  Streszczenie……………………………………………….. 95
  Skuteczność i szkodliwość lockdownu na podstawie dostępnej literatury naukowej………… 100
  Lockdown i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii covid -19 –
  analiza statystyczna………………………………….. 110
  Piśmiennictwo………………………………………….. 126
  5. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”……………………………………………………….. 131
  Streszczenie………………………………………………131
  Ocena skuteczności……………………………………132
  Ocena bezpieczeństwa………………………………. 136
  Ocena stosunku korzyści do strat………………. 141
  Piśmiennictwo………………………………………….. 143
  6. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar
  temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”……151
  Streszczenie………………………………………………151
  Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i stosunku korzyści do strat………………………………….. 152
  Piśmiennictwo………………………………………….. 157
  7. Maski………………………………………………………. 161
  Streszczenie………………………………………………161
  Ocena skuteczności……………………………………162
  Ocena bezpieczeństwa ………………………………176
  Ocena stosunku korzyści do strat………………. 187
  Piśmiennictwo………………………………………….. 193
  8. Szczepienia przeciw COVID-19………………… 209
  Streszczenie…………………………………………….. 209
  Wstęp………………………………………………………. 213
  Ocena skuteczności……………………………………217
  Ocena bezpieczeństwa………………………………. 227
  Ocena stosunku korzyści do strat……………… 266
  Piśmiennictwo………………………………………….. 278
  9. Opinia prawna dotycząca skutków działań prawnych podjętych przez państwowe
  i prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19….. 311
  Streszczenie……………………………………………… 311
  I. Wprowadzenie………………………………………. 314
  II. Podstawy prawne…………………………………. 315
  III. Stan faktyczny…………………………………….. 317
  IV. Stan prawny…………………………………………319
  V. Wnioski i podstawy potencjalnej odpowiedzialności …………….. 380
  Podpisy poparcia…………………………………………. 417
  Aneks 1. Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus w sprawie skutków restrykcji rządowych
  dla funkcjonowania służby zdrowia w latach 2020-2021…………………………………………………419
  Aneks 2. Petycja Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw COVID-19……………425
  Aneks 3. Zarys medycyny opartej na dowodach431

  Biała księga techniczna Emerson Aventics St6

  Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna Emerson Aventics St6

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna Emerson Aventics St6