Środki ostrożności dotyczące stosowania Calflex Slm0005crx

Podczas stosowania Środka Calflex Slm0005crx, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać instrukcji producenta. Przed użyciem należy dokładnie umyć i wytrzeć obszar, na którym będzie stosowany Środek. Należy postępować zgodnie z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi chronienia środowiska; jeśli Środek dostanie się do zbiorników lub zbiorników wodnych, należy go natychmiast usunąć. Środek powinien być przechowywany w suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą, a jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast przemyć wodą.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Calflex Slm0005crx

 1. Med Ulotka
 2. »Ulotki leków»Prednicortone 5 mg - ulotka, dawkowanie, skutki uboczne

Ulotka dla pacjenta - Prednicortone 5 mg

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Le Vet Beheer B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

LelyPharma B.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Holandia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prednicortone 5 mg, tabletki dla psów i kotów prednizolon

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda tabletka zawiera

Substancja czynna:

Prednizolon 5 mg

Jasnobrązowa z brązowymi plamkami, okrągła i wypukła tabletka smakowa z linią podziału w kształcie krzyża po jednej stronie.

Tabletki można dzielić na 2 lub 4 równe części.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie objawowe lub leczenie wspomagające stanów zapalnych i chorób o podłożu immunologicznym u psów i kotów.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt cierpiących na zakażenia wirusowe lub grzybicze, które nie są kontrolowane za pomocą odpowiedniego leczenia.

Nie stosować u zwierząt chorujących na cukrzycę lub hiperkortyzolemię.

Nie stosować u zwierząt z osteoporozą.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami pracy serca lub nerek.

Nie stosować u zwierząt z owrzodzeniem rogówki.

Nie stosować u zwierząt z owrzodzeniem układu pokarmowego.

Nie stosować u zwierząt z oparzeniami.

Nie stosować jednocześnie z żywymi atenuowanymi szczepionkami.

Nie stosować u zwierząt z jaskrą.

Nie stosować w czasie ciąży (patrz również punkt Specjalne ostrzeżenia: Stosowanie w ciąży i laktacji).

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną, na kortykosteroidy lub na dowolną substancję pomocniczą.

Patrz również punkt: Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Kortykosteroidy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak prednizolon, wywołują wiele działań niepożądanych. Pojedyncze wysokie dawki są na ogół dobrze tolerowane, jednak długotrwałe stosowanie może wywołać ciężkie działania niepożądane. W związku z tym, w przypadku średnio- lub długotrwałego stosowania należy podawać jak najniższą dawkę konieczną do kontrolowania objawów. Znaczna supresja kortyzolu, zależna od dawki obserwowana w przebiegu terapii jest wynikiem hamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza po podaniu skutecznej dawki. Po zaprzestaniu leczenia, mogą wystąpić objawy niewydolności kory nadnerczy obejmujące zanik kory nadnerczy, co może spowodować, trudności w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami przez zwierzęta. W związku z tym należy rozważyć wprowadzenie środków służących zminimalizowaniu problemu niewydolności kory nadnerczy występującego w następstwie zakończenia podawani produktu leczniczego.

Odnotowany znaczny wzrost stężenia trójglicerydów może być objawem jatrogennego hiperadrenokortycyzmu (zespół Cushinga) powodującego istotne zmiany w metabolizmie tłuszczów, węglowodanów, białek i minerałów, co prowadzi na przykład do redystrybucji tkanki tłuszczowej w organizmie, przyrostu masy ciała, osłabienia i zaniku mięśni oraz osteoporozy. Supresja kortyzolu i zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi w czasie terapii kortykoidami (więcej niż 1 na 10 zwierząt).

Podwyższona aktywność fosfatazy alkalicznej spowodowana glikokortykosteroidami może być powiązana z powiększeniem wątroby (hepatomegalia) z towarzyszącym wzrostem aktywności enzymów wątrobowych w surowicy.

Inne zmiany w parametrach biochemicznych i hematologicznych krwi prawdopodobnie związane ze stosowaniem prednizolonu wywierały istotny wpływ na dehydrogenazę mleczanową (obniżenie aktywności) i albuminy (podwyższenie stężenia) oraz na eozynofile, limfocyty (spadek liczby) i podzielone neutrofile (wzrost liczby).

Zaobserwowano również spadek aktywności aminotransferazy asparaginianowej.

Kortykosteroidy podawane ogólnie mogą powodować poliurię, polidypsję i polifagię, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Długotrwałe stosowanie niektórych kortykosteroidów może powodować retencję sodu i wody w organizmie oraz hipokaliemię. Kortykosteroidy podawane ogólnie powodują odkładanie się wapnia w skórze (wapnica skóry).

Stosowanie kortykosteroidów może opóźniać gojenie się ran, a ich działanie immunosupresyjne może osłabiać odporność lub nasilać istniejące zakażenia. W przypadku istniejącego zakażenia wirusowego, kortykosteroidy mogą nasilać objawy choroby lub przyspieszać jej postępowanie.

U zwierząt leczonych kortykosteroidami zgłaszano wystąpienie owrzodzeń przewodu pokarmowego. Kortykosteroidy mogą powodować zaostrzenie owrzodzenia układu pokarmowego u zwierząt, którym podaje się niesteroidowe leki przeciwzapalne i u zwierząt z urazem rdzenia kręgowego.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić obejmują: zahamowanie wzrostu kości na długość, zanik skóry, cukrzycę, euforię, zapalenie trzustki, spadek syntezy hormonów tarczycy, wzrost syntezy hormonów przytarczyc.

Patrz również punkt Specjalne ostrzeżenia: Stosowanie w ciąży i laktacji.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: – bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane) – często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt) – niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt) – rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

 • – bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Lekarz weterynarii dobiera dawkę i ustala okres leczenia indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od nasilenia objawów. Konieczne jest stosowanie najniższej skutecznej dawki.

Dawka początkowa: 0, 5 – 4 mg na kg masy ciała na dzień.

Leczenie długotrwałe: w momencie, gdy po okresie codziennego podawania dawki uzyskano pożądane działanie, dawkę należy zmniejszać do czasu uzyskania najniższej skutecznej dawki. Zmniejszanie dawki powinno się odbywać z zastosowaniem leczenia co drugi dzień i/lub zmniejszając dawkę o połowę co 5–7 dni do momentu uzyskania najniższej skutecznej dawki.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Leczenie u psów należy stosować rano, natomiast u kotów wieczorem ze względu na różnice w rytmie dnia.

Tabletki można podzielić na 2 lub 4 równe części, co zapewnia dokładne dawkowanie. Tabletkę należy umieścić na płaskiej powierzchni stroną z liniami podziału skierowaną do góry i wypukłą (zaokrągloną) stroną skierowaną do powierzchni.

Połówki: nacisnąć kciukami obie strony tabletki.

Ćwiartki: nacisnąć kciukiem środek tabletki.

10. OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności podzielonych tabletek: 4 dni.

Niewykorzystaną część tabletki należy ponownie umieścić w otwartym blistrze i włożyć z powrotem do opakowania zewnętrznego. Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Stosowanie kortykoidów ma na celu raczej niwelowanie objawów klinicznych, a nie wyleczenie.

Leczenie należy stosować w skojarzeniu z leczeniem choroby podstawowej i/lub z kontrolą warunków otoczenia.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadkach istniejącego zakażenia bakteryjnego, produkt należy stosować w skojarzeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym.

Ze względu na właściwości farmakologiczne prednizolonu, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u zwierząt z osłabionym układem odpornościowym.

Kortykoidy, takie jak prednizolon, nasilają katabolizm białek. W związku z tym produkt należy stosować ostrożnie u starszych i niedożywionych zwierząt.

Dawki wywołujące efekt farmakologiczny mogą powodować zanik kory nadnerczy prowadzący do niewydolności kory nadnerczy. Tego typu niewydolność może się ujawnić zwłaszcza po zakończeniu leczenia kortykosteroidem. Niewydolność kory nadnerczy można minimalizować wprowadzając leczenie co drugi dzień, jeśli jest to możliwe. Dawkę należy zmniejszać i wycofywać stopniowo, aby uniknąć wystąpienia niewydolności kory nadnerczy (patrz punkt: Dawkowanie i droga podawania). Kortykoidy, takie jak prednizolon, należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, padaczką, wcześniejszą miopatią posterydową, u zwierząt z obniżoną odpornością oraz u młodych zwierząt, ponieważ kortykosteroidy mogą powodować opóźniony wzrost.

Tabletki są aromatyzowane. Aby uniknąć przypadkowego spożycia, tabletki należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Prednizolon lub inne kortykosteroidy mogą powodować nadwrażliwość (reakcje alergiczne).

 • – Osoby o znanej nadwrażliwości na prednizolon lub inne kortykosteroidy lub substancje pomocnicze powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

 • – Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, szczególnie przez dziecko, niewykorzystane części tabletki należy umieścić w otwartym blistrze i włożyć z powrotem do opakowania zewnętrznego.

 • – Po przypadkowym połknięciu, szczególnie przez dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

 • – Kortykosteroidy mogą powodować wady rozwojowe płodu. W związku z tym zaleca się by kobiety w ciąży unikały kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

 • – Po podaniu tabletek, należy natychmiast dokładnie umyć ręce.

Ciąża i laktacja:

Nie stosować u zwierząt w ciąży. Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że podawanie na początku ciąży może powodować nieprawidłowości u płodu. Stosowanie na późniejszych etapach ciąży może powodować poronienie lub przedwczesny poród. Patrz również punkt dotyczący przeciwskazań.

Glikokortykoidy przenikają do mleka i mogą powodować zaburzenia wzrostu u osesków.

Do stosowania w czasie laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Fenytoina, barbiturany, efedryna i ryfampicyna mogą zwiększać klirens metaboliczny kortykosteroidów zmniejszając ich stężenie we krwi i osłabiając ich działanie fizjologiczne. Jednoczesne podawanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zaostrzyć owrzodzenie przewodu pokarmowego. Ponieważ kortykosteroidy mogą osłabiać odpowiedź immunologiczną na szczepienie, prednizolonu nie należy stosować jednocześnie ze szczepionkami lub w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu.

Podanie prednizolonu może wywołać hipokaliemię tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia toksyczności po podaniu glikozydów nasercowych. Ryzyko hipokaliemii może wzrosnąć w przypadku jednoczesnego stosowania prednizolonu z lekami moczopędnymi obniżającymi poziom potasu.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Przedawkowanie nie powoduje żadnych działań niepożądanych innych niż te określone w punkcie dotyczącym działań niepożądanych. Odtrutka nie jest znana. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

13. specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15. INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25 lub 50 blistrów po 10 tabletek każdy. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Podzielna tabletka

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Dechra Veterinary Products Sp. z o. o., ul. Modlińska 61, 03–199 Warszawa, Polska

18

Więcej informacji o leku Prednicortone 5 mg

Sposób podawania Prednicortone 5 mg: tabletka
Opakowanie: 3 blistry 10 tabl.
Numer GTIN: 5909991371555
Numer pozwolenia: 2779
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Le Vet Beheer B.

 1. Med Ulotka
 2. »Ulotki leków»Floxabactin 50 mg - ulotka, dawkowanie, skutki uboczne

Ulotka dla pacjenta - Floxabactin 50 mg

ULOTKA INFORMACYJNA

Floxabactin 50 mg tabletki dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Le Vet B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Lelypharma B.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Holandia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Floxabactin 50 mg tabletki dla psów

Enrofloksacyna

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Floxabactin 50 mg to biała do lekko żółtej, okrągła, wypukła tabletka.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Jedna tabletka zawiera:

Substancja czynna: Enrofloksacyna 50, 0 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE

U psów:

 • – Leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych (powiązanych lub niepowiązanych z zapaleniem gruczołu krokowego) i górnych dróg moczowych wywołanych przez Escherichia coli lub Proteus mirabilis.

 • – Leczenie powierzchownych i głębokich piodermii.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u młodych psów lub w okresie wzrostu (psów w wieku poniżej 12 miesięcy (małe rasy) lub poniżej 18 miesięcy (duże rasy), ponieważ produkt może spowodować zmiany chrząstki nasadowej u szczeniaków w okresie wzrostu).

Nie stosować u psów ze schorzeniami z napadami padaczkowymi, ponieważ enrofloksacyna może powodować stymulację OUN.

Nie stosować u psów ze stwierdzoną nadwrażliwością na fluorochinolony lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku oporności na chinolony, ponieważ istnieje prawie całkowita oporność krzyżowa na inne chinolony i całkowita oporność krzyżowa na inne fluorochinolony.

Nie stosować z tetracyklinami, fenikolami lub makrolidami z powodu potencjalnych efektów antagonistycznych.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 • – reakcje nadwrażliwości

 • – zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym

Możliwe zmiany chrząstki stawowej u szczeniąt w okresie rozwoju (patrz 5. Przeciwwskazania).

W rzadkich przypadkach obserwowano wymioty i brak łaknienia.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.


DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne

5 mg enrofloksacyny/kg/dzień w pojedynczej dawce dziennej, tzn. jedna tabletka na 10 kg dziennie przez:

 • – 10 dni w zakażeniach dolnych dróg moczowych

 • – 15 dni w zakażeniach górnych dróg moczowych i zakażeniach dolnych dróg moczowych

związanych z zapaleniem gruczołu krokowego

 • – do 21 dni w powierzchownych piodermiach w zależności od odpowiedzi klinicznej

 • – do 49 dni w głębokich piodermiach w zależności od odpowiedzi klinicznej

Należy rozpatrzyć sposób leczenia w przypadku braku poprawy klinicznej w połowie czasu trwania leczenia.

Tabletki można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub w razie potrzeby równocześnie z pożywieniem.

Nie przekraczać zalecanej dawki leczniczej.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Tabletki aromatyzowane są chętnie przyjmowane przez psy. Tabletki można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub w razie potrzeby równocześnie z pożywieniem.

10. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na blistrze i pudełku tekturowym po upływie {Termin ważności}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt leczniczy weterynaryjny zapakowany do sprzedaży: brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Po przełamaniu tabletki użyć pozostałą połowę jako następną dawkę.

Tabletki podzielone: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Tabletki podzielone należy przechowywać w blistrze.

Okres ważności tabletek podzielonych: 24 godziny.

 • 12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Rozważne jest przeznaczenie fluorochinolonów do leczenia stanów klinicznych, które odpowiedziały słabo lub w przypadku których spodziewane jest uzyskanie słabej odpowiedzi na inne klasy antybiotyków. W miarę możliwości fluorochinolony należy stosować wyłącznie w oparciu o badanie wrażliwości. W przypadku stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków. Stosowanie produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanych w ChPLW może zwiększać występowanie bakterii opornych na fluorochinolony i może zmniejszać skuteczność leczenia innymi chinolonami ze względu na potencjalną oporność krzyżową. Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności u psów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Piodermia jest przeważnie chorobą wtórną do choroby zasadniczej. Zalecane jest ustalenie zasadniczej przyczyny i odpowiednie leczenie zwierzęcia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z produktem. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.

Umyć ręce po zakończeniu pracy z produktem.

W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Stosowanie w czasie ciąży:

Badania na zwierzętach laboratoryjnych (szczur, szynszyla) nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu, szkodliwego dla samicy. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Stosowanie w czasie laktacji:

Ponieważ enrofloksacyna przenika do mleka samicy, stosowanie w czasie laktacji nie jest zalecane.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie fluniksyny powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii, ponieważ interakcje między tymi lekami mogą prowadzić do działań niepożądanych związanych z opóźnioną eliminacją.

Jednoczesne podawanie teofiliny wymaga ścisłej kontroli, ponieważ może zwiększyć się stężenie teofiliny w surowicy.

Jednoczesne stosowanie substancji zawierających magnez lub glin (takich jak związków zobojętniających kwas lub sukralfat) może zmniejszać wchłanianie enrofloksacyny. Leki te należy podawać w odstępie dwóch godzin.

Nie podawać równocześnie z tetracyklinami, fenikolami lub makrolidami z powodu potencjalnych efektów antagonistycznych.

Nie podawać równocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, mogą wystąpić drgawki.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przedawkowanie może powodować wymioty i objawy ze strony układu nerwowego (drżenie mięśni, brak koordynacji ruchów i drgawki), które mogą wymagać przerwania leczenia.

Wobec braku znanej odtrutki należy zastosować metody eliminacji leku i leczenie objawowe.

W razie potrzeby można zastosować podanie związków zobojętniających kwas zawierających glin lub magnez lub węgla aktywnego w celu zmniejszenia wchłaniania enrofloksacyny.

Zgodnie z literaturą objawy przedawkowania enrofloksacyny u psów, takie jak brak apetytu i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, obserwowano przy podawaniu przez dwa tygodnie dawki większej o 10 razy niż zalecana dawka. Nie obserwowano nietolerancji u psów przy podawaniu przez miesiąc dawki większej o 5 razy niż zalecana dawka.

13. specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulotki

23/03/2021

15. inne informacje

Blister z Aluminium-PCW/PE/PCWD lub blister z Aluminium-PCW/PCWD z 10 tabletkami;

Pudełko z 1 blistrem (10 tabletek);

Pudełko z 2 blistrami (20 tabletek);

Pudełko z 3 blistrami (30 tabletek);

Pudełko z 5 blistrami (50 tabletek);

Pudełko z 6 blistrami (60 tabletek);

Pudełko z 10 blistrami (100 tabletek);

Pudełko z 15 blistrami (150 tabletek);

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Więcej informacji o leku Floxabactin 50 mg

Sposób podawania Floxabactin 50 mg: tabletka
Opakowanie: 15 blistrów 10 tabl. \n1 blister 10 tabl. \n2 blistry 10 tabl. \n3 blistry 10 tabl. \n5 blistrów 10 tabl. \n6 blistrów 10 tabl. \n10 blistrów 10 tabl.
Numer GTIN: 5909997067957\n5909997067896\n5909997067902\n5909997067919\n5909997067926\n5909997067933\n5909997067940
Numer pozwolenia: 2026
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Le Vet Beheer B.

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowska

ten tekst przeczytasz w 3 minutyCorneregel jest lekiem ocznym w postaci żelu do oczu wydawanego na receptę. Sprzedawany jest w opakowaniach po 5 i 10 g. Lek Corneregel nie podlega refundacji. Substancją czynną leku jest dekspantenol w stężeniu 50 mg/g.

YakobchukOlena / iStock

 • Jak działa i jak stosować lek Corneregel?
 • Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu leku Corneregel

Jak działa i jak stosować lek Corneregel?

Dekspantenol (D-pantenol), substancja czynna żelu Corneregel, jest związkiem organicznym o działaniu regenerującym. Pod względem chemicznym to prowitamina, analog kwasu pantotenowego (B5), z którego w komórkach powstaje właśnie witamina B5. Kwas pantotenowy ulega następnie różnym przemianom prowadzącym do powstania koenzymu A – niezbędnego w procesach syntezy białek, cukrów i tłuszczy. Wpływ na metabolizm komórek wyraża się również w przyspieszeniu procesu regeneracji tkanek. Dekspantenol pobudza proliferację fibroblastów – komórek tkanki łącznej, które produkują kolagen – i tym samym syntezę kolagenu. Ma to wpływ na szybsze gojenie ran. W przypadku leku Corneregel jego oddziaływanie ściśle dotyczy komórek rogówki i spojówki, gdyż jest to żel oczny. Wskazany jest do stosowania przy takich dolegliwościach jak: różnego rodzaju niezapalne uszkodzenia rogówki (zwyrodnienia, degeneracje, uszkodzenia mechaniczne), oparzenia chemiczne i termiczne rogówki i spojówki, leczenie uszkodzeń rogówki spowodowanych infekcjami (bakteryjnymi, grzybiczymi, wirusowymi).

Dawkowanie to zazwyczaj jedna kropla żelu do worka spojówkowego 4 razy na dobę. Kuracja trwa aż do ustąpienia dolegliwości. Jeśli w jej trakcie stosowane są również inne leki oczne, należy zachować minimum 15-minutową przerwą między ich podawaniem a podawaniem Corneregelu. W trakcie leczenia nie wolno stosować soczewek kontaktowych.

Producentem żelu Corneregel jest firma Dr. Gerhard Mann Chem. -Pharm. Fabrik.

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu leku Corneregel

Należy pamiętać, że tuż po podaniu leku do worka spojówkowego, ze względu na jego konsystencję, na krótki okres czasu zaburzona jest ostrość widzenia z powodu smug preparatu. Na ten krótki czas należy przerwać pracę, jeśli wymaga ona precyzji i ostrego widzenia oraz nie prowadzić w tym czasie pojazdów mechanicznych.

Bardzo rzadko po podaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd) lub podrażnienie oka (świąd, ból, zaczerwienienie, łzawienie, obrzęk, odczucie ciała obcego w oku).

W okresie ciąży i laktacji preparat należy stosować jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Brak dostatecznej liczby badań na temat wpływu Corneregelu na płód, jednak nieliczne przypadki stosowania preparatu w okresie ciąży nie wskazują na jego działanie uszkadzające płód w łonie matki. Jednak każdorazowo decyzję o leczeniu powinien podjąć lekarz, gdyż kwas pantotenowy przechodzi przez łożysko i dociera do organizmu dziecka. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kobiet karmiących – kwas pantotenowy przenika z mlekiem matki do ciała dziecka. Co prawda, przeprowadzone dotąd badania na zwierzętach nie wykazały uszkadzającego działania dekspantenolu na płód i noworodka karmionego mlekiem matki, zawsze jednak warto zasięgnąć opinii specjalisty.

 • corneregellekiżel ocznyniezapalne uszkodzenie rogówkioparzenia chemiczne rogówkioparzenia termiczne rogówkiinfekcje bakteryjneinfekcje grzybiczneinfekcje wirusowewzrokchoroby oczu

   Zatrucie difenbachią - objawy, środki ostrożności, leczenie

   Difenbachia to roślina nazywana trucicielką z Brazylii z racji jej pochodzenia. Jest to roślina niepozorna, piękna, będąca ozdobą w wielu polskich domach....

   Karolina GomołaMorsowanie - korzyści zdrowotne, zagrożenia, środki ostrożności. Jak morsować bezpiecznie?

   Morsowanie ma długą tradycję w krajach północnych. Jeszcze kilkanaście lat temu morsowanie było uprawiane przez niewielu ekstremalnych sportowców. Jednak od kilku...

   Adrian Jurewicz

   Jakie środki ostrożności zachować w komunikacji zbiorowej, żeby nie zarazić się koronawirusem?

   Eksperci zalecają, aby unikać zatłoczonych miejsc. Dotyczy to również środków komunikacji zbiorowej (autobusu, tramwaju czy metra). Dowiedz się, jakie środki...

   Marta PawlakTramadol - silne działanie przeciwbólowe, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne. Czym grozi przedawkowanie?

   Tramadol to silny lek przeciwbólowy, należący do grupy leków opioidowych. Jest on popularny i chętnie stosowany na całym świecie w przypadku łagodzenia silnego,...

   Bezpieczeństwo na jeziorze - na wodzie zachowaj ostrożność. Kamizelka może uratować życie

   Niezależnie od tego, czy wsiadasz na łódkę, jacht, motorówkę czy rower wodny, pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, po jakim jeziorze się... eu/pulscms-transforms/1/H9tk9kpTURBXy9jYjg0NzU2OTFmZjcyYzQ1ZDEyZGQ5MzY0ZGMzZjlhNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/TKvk9kpTURBXy9jYjg0NzU2OTFmZjcyYzQ1ZDEyZGQ5MzY0ZGMzZjlhNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Magda Ważna"/>Magda WażnaUSA: w stanie Kolorado u wiewiórki wykryto dżumę. Apel o zachowanie ostrożności

   Dżumę wykryto u wiewiórki 11 lipca. O rozpoznaniu niebezpiecznej choroby zakaźnej poinformował Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa Jefferson (JCPH) w stanie... eu/pulscms-transforms/1/euBk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FxSk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Monika Mikołajska"/>Monika MikołajskaPotazek Mag - działanie, wskazania, środki ostrożności. Suplement na niedobór potasu i magnezu

   Potazek Mag jest dietetycznym uzupełnieniem diety, który podaje się osobom z niedoborem potasu i magnezu. Może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.... eu/pulscms-transforms/1/fFkk9kqTURBXy82MDg1NWIzNWY4OTliMDkwN2RkOGNlZTBmNjFiNGU2Ni5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/zNdk9kqTURBXy82MDg1NWIzNWY4OTliMDkwN2RkOGNlZTBmNjFiNGU2Ni5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Anna Krzpiet"/>Anna KrzpietHiconcil - zastosowanie, środki ostrożności

   Hiconcil jest antybiotykiem do stosowania ogólnego. Jest w formie proszku do przygotowania do zawiesiny. Głównym zastosowaniem leku jest kuracja zakażeń o podłożu...

   Magdalena Wawszczak| Onet.Flumazenil - zastosowanie, środki ostrożności

   Czym jest Flumazenil, jaki jest skład preparatu i główne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do użycia leku? Flumazenil to konkurencyjny antagonista... pl/zdrowie, eziclen---zastosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1735420. eu/pulscms-transforms/1/b-Zk9kpTURBXy83Njg3ODk3N2EwMjc0NzczMGU4N2E5MWE3ZjM2NDY2Ni5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/O3vk9kpTURBXy83Njg3ODk3N2EwMjc0NzczMGU4N2E5MWE3ZjM2NDY2Ni5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Eziclen - zastosowanie, środki ostrożności"/>Eziclen - zastosowanie, środki ostrożności

   Jaki skład ma Eziclen i jakie jest jego dokładne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do zastosowania preparatu? Eziclen jest to osmotycznym lekiem...

Środki ostrożności dotyczące stosowania Calflex Slm0005crx

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Calflex Slm0005crx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Calflex Slm0005crx